ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกจ่ายผลผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ถึงมือประชาชนในพื้นที่ เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

339

       ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก อิศรา  จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 / หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 2,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42,เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกจ่ายผลผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้การสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านสวนหมาก และชุมชนบ้านท่ามะนาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 230 ครัวเรือน เป็นชุมชนไทยพุทธ สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่โดยลำพัง ขาดคนดูแล บุตรหลานออกไปทำงานในต่างพื้นที่ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ส่งต่อความห่วงใย นำผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นำไปแจกจ่ายถึงมือ พี่น้องประชาชน ซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่า ความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เจ้าหน้าที่พร้อม ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการฉีดวัคซีน COVID-19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้อง จนพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้ลดอาการรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตได้ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน เราจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน #เราจะผ่านวิกฤติCOVID19ไปด้วยกัน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ฤกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า