ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่วางถังน้ำมัน คลัง สป.๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีคัดเลือก ( ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

261

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.