ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖,๘๒๐.๐๐ บาท )

402

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.