ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุสาหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธนาคารข้าวพระราชทานในพื้นที่ จชต.

958