ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๙,๗๙๙.๐๐ บาท )

401

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.