ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

724

        พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการคุ้มครองตำบลลำภู อำเภอเมือง และฐานปฏิบัติการคุ้มครองตำบลพร่อน อำเภอตากใบ พร้อมกับมอบสิ่งของบริโภค หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมโดยไม่ได้แจ้งส่วนต่าง ๆ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่แท้จริง

        ด้าน พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อให้การปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบลเป็นไปตามนโนบายของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย ไม่ประมาท ปฏิบัติการเชิงรุกตลอดเวลา เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอ เพื่อให้มีความตื่นตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ สามารถปฏิบัติการอย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงที่ประจำอยู่อย่างใกล้ชิด ประสานการปฏิบัติด้านการข่าวกับหน่วยกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่

ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า