แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความพร้อม ฐานปฏิบัติการ ย้ำ!! ทำงานเชิงรุก รักษาปลอดภัยพื้นที่

822

        วันนี้ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแบบจู่โจม ตามนโยบาย เพื่อตรวจความเรียบร้อยของฐานปฏิบัติการ รูปแบบการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้เกิดความตื่นตัว และปฏิบัติการเชิงรุกตลอดเวลา ตลอดจนการสร้างขวัญให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการต่าง ๆ

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยัง หมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา 13 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยกำลังพลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ผ่านการมีส่วนร่วมกำลังทุกภาคส่วนทหาร ตำรวจ พลเรือน และฝ่ายปกครอง แก้ไขปัญหาเพื่อทำลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีการปฏิบัติ ในอันที่จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่ ตรวจสภาพความพร้อมสถานที่ปฏิบัติการ ก่อนให้นโยบายการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อกำลังพลเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำแก่กำลังพลว่า “การควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อกำลังพลเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนนั้น ทุกคนต้องไม่ประมาท และปฏิบัติการเชิงรุกตลอดเวลา เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ระมัดระวังการซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของตน หมั่นฝึกฝนกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ แข็งแกร่ง รู้จักประเมินและวางแผน รับมือกับทุกสถานการณ์ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการอย่างรวดเร็วทันท่วงที การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธและกิจการพลเรือนแบบเชิงรุกต้องควบคู่กันไปภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างการรับรู้ ทำลายโครงสร้างของและจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยปราศจากความสูญเสีย และในห้วงสถานการณ์ปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับมือกับภัยคุกคามด้านโรคระบาด สิ่งจำเป็นนอกเหนือจากการควบคุมพื้นที่แล้วยังต้องควบคุมการระบาดของโรค ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันตนเอง และสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อช่วยกันระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่พื้นที่ ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยจะต้องดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง สร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม”

        สำหรับการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมโดยไม่ได้แจ้งส่วนต่าง ๆ ล่วงหน้า ถือเป็นการตรวจเยี่ยมแบบจู่โจม เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่แท้จริง และเมื่อพบปัญหาจะได้วางแนวทางแก้ไข พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพสู่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า