ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน ประจำเดือน มี.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕,๔๐๙.๐๐ บาท )

48

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.