กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1015

     วันนี้ ( 24 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. )  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 นี้กองทัพบกกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นหลายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

     ที่ ศาลาธรรมโสภณ วัดก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้วัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม ให้สามารถดำรงสภาพพระสงฆ์ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ โดยมีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และประชาชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมโครงการอุปสมบททั้งสิ้น 99 คน ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลทำนุบำรุงรักษา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งทางใจ นอกจากนี้ยังเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป