โครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้

693

    วันนี้ (30 มีนาคม 2564)  เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลจังหวัดยะลา (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) จัดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการรวมถึงประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาร่วมกันในการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ พลตรี นายแพทย์ เกษม  ภิญโญชนม์ นายแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี บุคลากรแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

    พลตรี นายแพทย์ เกษม   ภิญโญชนม์ นายแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการในเรื่องของการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นการนำบุคลากรเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหรือพนักงานอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดคุณภาพความปลอดภัยกับผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉิน ถือเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วม ร่วมมือกันเป็นห่วงโซ่เพื่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน และเชื่อมั่นว่าการบรรยายของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้านที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกภาคส่วนมีความสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า