เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างผลิตแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) (P๖๔๐๓๐๐๒๔๗๑๓)

63

640323-003

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.