แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมวงประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

814

        วันนี้ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม CS ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุข และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ร่วมรับฟังการประชุมหารือ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะและได้ตอบข้อซักถามของผู้ร่วมประชุม โดยกล่าวว่า วันนี้คณะทำงานทั้ง 9 กลุ่มจะได้พูดคุยหารือกัน เพื่อจะได้นำเสนอเรื่องใหม่ ๆ ในแต่ละพื้นที่จากเวทีพูดคุยเพื่อเข้าสู่การพิจารณา ให้ภาครัฐมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนร่วมรับทราบข้อมูล ความคืบหน้าของผู้แทนในการพูดคุยภายในประเทศในการลดระดับความรุนแรงให้เกิดความสันติสุข เห็นต่างกันบ้าง หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา ทุกคนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น นี่คือความสวยงามในการรองรับการพูดคุยสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน หลายคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่หนทางเดียวคือความสุขสงบในพื้นที่ ทุกคำถาม ทุกคำตอบ ทุกประสบการณ์ที่มาแชร์ความรู้สึกกันเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นความสุข เป็นคำตอบของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

        สำหรับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือ สล.3 ที่มาประชุมกันในวันนี้ ประกอบไปด้วย 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ, กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มงานการศึกษา, กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก, กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี, กลุ่มงานสื่อสารมวลชนการสื่อสารและเทคโนโลยี, กลุ่มงานยุติธรรม และกลุ่มงานปกครองท้องที่ท้องถิ่น เพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เข้าที่ประชุมใหญ่ ให้ได้มาซึ่งงานในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า