ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวน โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

883

        พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพัน อรบ.ไม้แก่น ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยมี พันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 / หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 2 ,หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ฝ่ายปกครองให้การต้อนรับ โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 26 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน

        โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้ารับการฝึกให้มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกรอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีเหตุ นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ และขยายผล และรับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรรักษาหมู่บ้านเสริมสร้าง วินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยและให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า