ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงที่พักอาคารมโนรมย์ (517,500.00)

801

640124-004

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.