เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสนามฟุตซอล เป็นห้องสรง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ (P๖๓๑๒๐๐๒๗๕๘๙)

699

631218-02-005

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.