ทหารพราน 49 จัดกำลังพลชุดช่างก่อสร้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดินสไลด์

61

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยโท อัครายุทธ  สีดาโคตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4908 จัดกำลังพลชุดช่าง พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เริ่มก่อสร้างบ้านพักให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาจากดินสไลด์ทำให้บ้านพังราบ เสียหายไปทั้งหลัง จำนวน 2 ราย โดยเป็นบ้านพักอาศัยของนักเรียน ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านราษฎร์ประสาน หมู่ที่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุก่อสร้างบ้านพักจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ หมู่บ้าน ราษฎร์ประสาน หมู่ที่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า