“ทหารพราน 44” พัฒนาปรับภูมิทัศน์วัด และโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

83

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 กรมทหารพรานที่ 44/หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยเข้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ สถานที่สำคัญทางศาสนา ณ วัดสารวัน หมู่ที่ 2 บ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และน่ามอง ภายใต้ “สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในชุมชน” พร้อมกันนี้กำลังพลของหน่วยในส่วนของ จิตอาสาทหารพรานฯ ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ในการช่วยกันพัฒนา (ทาสี) และปรับปรุงพื้นที่โดยรวมของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบกขรณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ก่อนการเปิดภาคเรียน ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และสร้างบรรยากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า