ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชน MELAYU RAYA 2024

97

          วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชน ห้วงเทศกาลอารีรายอ MELAYU RAYA 2024 ที่จะถึงนี้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสายบุรี ผู้นำศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

          ในที่ประชุมได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากการจัดงานในปีที่ผ่าน พร้อมนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งแผนการรักษาความปลอดภัย, การบริการน้ำดื่ม, การเตรียมความพร้อมการบริการทางการแพทย์ในช่วงหน้าร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เส้นทางการลำเลียงกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน, มาตรการในการกำกับดูแลให้การจัดกิจกรรมอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย และป้องกันการบิดเบือนข่าวสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม

          พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนในห้วงที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใด และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม ของประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ตั้งแต่เทศกาลตรุษจีน เทศกาลฮารีรายอ รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนรอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้ และแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า