กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 105