แม่ทัพภาคที่ 4 มอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ และ ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 88