หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำตำบล ครั้งที่ 1


     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ 13.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร บ้านบือจ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก อนุเทพ  จิตณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย จ่าสิบโท จักรินทร์  ทัพภา รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904  และ จ่าสิบตรี สิทธิชัย  บุญคง หัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนที่ 492 พร้อมด้วย กำลังพลชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือน ร่วมกับ นายเจ๊ะฮาเซ็ง  เจ๊ะแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร, นายไซมิง  ฉอ กำนันตำบลผดุงมาตร, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลผดุงมาตร, ผู้นำศาสนา, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม), กลุ่มเยาวชน, บัณฑิตอาสา, กลุ่มสตรี, กลุ่มเสื้อเขียว และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำตำบล ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยในที่ประชุมได้นำนโยบายงานเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 คือ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด มาแจ้งที่ประชุมพร้อมกับแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติด โดยมี นายนารอวี  มะดอมิง ปลัดอำเภอหัวหน้าตำบลผดุงมาตร เป็นประธานการประชุม     การประชุมครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งสภาสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเชื่อถือ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ  ข้าราชการในพื้นที่ เช่นผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าเกษตร หัวหน้าอนามัย หัวหน้าพัฒนากร ฯลฯ ตัวแทนภาคประชาชน เช่น ผู้จัดการโรงเรียนเอกชน ผู้นำเยาวชน ผู้นำกลุ่มสตรี ฯลฯ  ซึ่งผลการประชาชน  ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับทางราชการ  เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า