แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพาคนกลับบ้าน ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พร้อมเร่งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพขีวิตตัวเอง


     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.35 น. ที่ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่  เพื่อรับทราบแนวการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้าน  ในส่วนของการจัดที่พักอาศัยชั่วคราวภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รวมถึง การสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้แทนเลขาธิการ ศอ.บต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หัวหน้าส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

     พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า หลังจาก ที่  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับรายงานตัว กลุ่มแนวร่วมพลูโลและ BRN ที่หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดยก่อนหน้านี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป


     สำหรับการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อมาดูที่พักชั่วคราวของผู้เข้าร่วมโครงการจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบในส่วนที่ยังมีปัญหา และกำหนดปัญหาให้ชัดเจน พร้อมทั้งเร่งดำเนินงานอย่างเร่งด่วน สำหรับที่พักชั่วคราวนี้ได้ดำเนินการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้าพักแค่ชั่วคราว พร้อมทั้งสอนอาชีพเพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกไปแล้วมีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้ อยากให้ส่วนที่ดูแลรับผิดชอบดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้ดี เพื่อที่ภายนอกจะได้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เห็นได้ถึงความยุติธรรมและความใส่ใจดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ และให้เกิดผลสัมฤทธ์ที่เป็นรูปธรรม

     สำหรับการจัดบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านในครั้งนี้ ได้รับการดูแลจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดที่พักอาศัยบ้านพักชั่วคราวจำนวน 30 หลัง มีจำนวนสมาชิก 105 ราย ประกอบด้วยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในชุดที่ 1 จำนวน 94 ราย และชุดที่สองที่ได้รับการตรวจสอบสัญชาติแล้ว จำนวน 11 ราย นอกจากโครงการนี้จะให้ความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังมีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเช่น การคัดแยกปลากะตัก การทำมะพร้าวคั่ว การเลี้ยงไก่ระบบอีแวป (EVAP) รวมถึงการปลูกผักสวนครัวและพืชระยะสั้นไว้ใช้สอยในครัวเรื่อนและสามารส่งกล้าพันธ์ออกขายยังตลาดได้ รวมถึงการดำเนินการพื้นที่ว่าเปล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


     จากนั้น พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เช่น คอกวัว และโรงเลี้ยงไก่ที่ใช้ระบบอีแวป (EVAP) โดยใช้หลักการระบายความร้อนด้วยน้ำและใช้พัดลมเป็นตัวถ่ายเทอากาศ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและรองรับความเป็นอยู่ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือนในการใช้ชีวิตภายในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งนี้ ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังเข้าเยี่ยมเยือนผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านยังบ้านพักชั่วคราว พร้อมพูดคุยซักถามความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ให้มีกำลังใจเพื่อพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ในสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า