หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีร่วมกับผู้นำในชุมชน
     วันนี้ (๘ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ กองร้อยทหารพรานที่ ๒๒๐๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายประมุข  ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ ได้จัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างส่วนราชการ กับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเสรี  สีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ ๔ เสาหลัก, ผู้นำศาสนา, ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อพบปะพูดคุยระหว่างผู้นำทั้ง ๓ ฝ่ายในพื้นที่ตำบลเมาะมาวี และตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ กับส่วนราชการ และภาคประชาชน เพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน ตามนโยบาย “สานใจ สู่สันติ” ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และภายใต้ยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

     จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ ได้แสดงการซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี ซึ่งจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้น ทั้งทางด้านการดำรงชีวิตและการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ผู้ปฏิบัติไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความชำนาญ และมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีควบคู่กับความรู้ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาทางการเมือง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที เสมือนเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ จึงจัดให้มีการซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี โดยมีผู้เข้าร่วมการซักซ้อมแผนดังกล่าวจากกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหมวดทหารพรานหญิง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อซักซ้อมในการช่วยชีวิตและลดอาการบาดเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติภารกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลเกิดความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้ารูปภาพ
พิธีสรงน้ำหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดช้างให้
พุธ, 16 เมษายน 2014
     วันนี้ (15 เมษายน 2557) เวลา 13.00 น. ที่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อรับฟ...
เสาร์, 12 เมษายน 2014
     วันที่ (9 เมษายน 2557) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 /... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ทบ.และคณะ ลงพื้นที่ จชต.เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผล...
เสาร์, 12 เมษายน 2014
     วันนี้ (9 เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เ...
อังคาร, 08 เมษายน 2014
     วันนี้ (6 เมษายน 2557) เวลา 11.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคูหามุข เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 /... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุมชนตลาดเก่าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และรดน้ำผู้สูงอ...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     วันนี้ (6 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่ชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ (ตลาดเก่ายะลา) เขตเทศบาลนครยะลา นายยู่สิน  จินตภากร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ล...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 18.30 น. ที่ หน้าร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 /... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน...
ศุกร์, 04 เมษายน 2014
     วันนี้ (3 เมษายน 2557) เวลา 10.09 น. ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4   ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรม “อนุรักษ์วัฒนธรรมตากใบ ภูมิใจภาษาเจ๊ะเห”
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
     วันนี้ (2 เมษายน 2557) เวลา 08.30 น.ที่โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายวีรพงค์  แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการ “1ร้านตัดผม 1 ตำบล” ที่ว...
พุธ, 02 เมษายน 2014
     วันนี้ (1 เมษายน 2557) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
10 ปี 100 ครั้ง พิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 323 วัด 4 จังห...
พุธ, 02 เมษายน 2014
          วันนี้ (31 มีนาคม 2557) ที่วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สหพันธ์ สมาคม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการมัสยิดสานใจ ป้องกันภัยยาเสพติด บ้านสาคอ อำเภอ...
อาทิตย์, 30 มีนาคม 2014
    วันนี้ (28 มีนาคม 2557) เวลา 14.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสาคอ หมู่ 4 ตำบลท่าสาป     อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอกจิรเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     เมื่อ 7 เมษายน 2557 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""เมื่อ 3 เมษายน 2557 เวลา 0900 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
     เมื่อ 14 มีนาคม 2557 เวลา 1300 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
จันทร์, 10 มีนาคม 2014
     เมื่อ 10 มีนาคม 2557 เวลา 1000 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2014
     เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0900 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
      เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0900 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ     เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
อาทิตย์, 19 มกราคม 2014
        เมื่อ 17 มกราคม 2557 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงโครงการพาคนกลับบ้านกรณี นายยะยา การูมอ     ตามที่ นายยะยา การูมอ อดีตอุซตาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจสงขลา รับรายงานตัวผู้เข้าสู่กระบวนการ ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
     วันนี้ (10 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีขั้นต้น หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 จัดโครงการทบทวน/ฟื้นฟูเครือข่ายป...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     วันนี้ (5 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  พันเอกอุทัย  ขัยชนะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา 15 จัดพิธีละหมาดฮายัตและพบปะทุกภาค...
เสาร์, 05 เมษายน 2014
     วันนี้ (4 เมษายน 2557) เวลา 13.30 น. ณ บ้านกาสังใน หมู่ 6 ตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลา 13 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในว...
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
     วันนี้  (2 เมษายน2557) เวลา 09.00  น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา 13 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พันเอก ศุภโชค ธวัชพีระชัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะผู้สังเกตการณ์ชายแดนภาคใต้ของสถานทูตญี่ปุ่น ลงพ...
พุธ, 19 มีนาคม 2014
     วันนี้ (18 มีนาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตา...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
     วันนี้ (17 มีนาคม  2557) เวลา 10.00 น. ที่สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์ประสานงานคณะทำงาน จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ...
อาทิตย์, 02 มีนาคม 2014
     วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พันเอก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่ว...
ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2014
     วันนี้  (13 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดโครงการพาพี่น้องและเยาวชนในพื...
อาทิตย์, 02 กุมภาพันธ์ 2014
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10.30 น. ที่  โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ทบ.และคณะ ลงพื้นที่ จชต.เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผล...
พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2014
     วันนี้ (22 มกราคม ๒๕๕๗) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ สานสัม...
พุธ, 15 มกราคม 2014
     วันนี้ (14 ม.ค.2557 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก สายัณห์ เมืองศรี... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

แผนการเก่าผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคที่ ๒ (จากปะลุกาสาเมาะถึงแม่ลาน)     เหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ายิงนายเจ๊ะมุ มะมัน พร้อมครอบครัวขณะกลับจากมัสยิดทำให...

พุธ, 5 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทผู้นำศาสนาต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้       ความร่วมมือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกองอำน...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้       หนึ่งทศวรรษผ่านไปของสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากก่อความ...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ...

อาทิตย์, 2 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด...

เสาร์, 1 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อสลายเขตอิทธิพลขบวนการ     หลังจากที่ปกปิดเป็นความลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนการและโครงสร้างของขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแ...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

 ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน     แม้ไม่มีตัวตนแต่สำหรับชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนอาจเปรียบได้ดังหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งได้จากไป และกลับมา...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน      การได้เกิดมาของชีวิตหนึ่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินที่มีปัจจัยสำหรับยังชีพ มีสังคมสำหรับพึ่ง...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

10 ปีกับวิถีคนแดนใต้ บทวิจัยเปื้อนอคติ เปลวเทียนในพายุ      นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เป็นเสมือนระฆังส่งสัญญาณเริ่มการปะทุของไฟใต้ระลอกใหม่ส่งเ...

อังคาร, 28 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปฏิบัติการข่าวสารกับสงครามมวลชนในชายแดนใต้     แม้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลต้องต่ออายุการ...

พฤหัสบดี, 9 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เรือจ้างชายแดนใต้หนูจ๋าหนูอย่าซนอดทนสู้            ครูจะอยู่เคียงข้างสร้างศักดิ์ศรี มอบความรักให้ก่อเกิด...

พฤหัสบดี, 9 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นานาทัศนะ สู่ฝันสันติสุข       ขยับขับเคลื่อนอีกขั้นหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ...

อาทิตย์, 29 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฟ้าใหม่ที่ปลายด้ามขวาน     หากศึกษาและให้ความสนใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้เปรียบเทียบกับในห้วง ๓๐ ปี ที่ผ...

พุธ, 25 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ตามรอยสายชล     ผู้ที่เคยเดินทางผ่านเส้นทางสาย ๔๑๘ ถนนมาตรฐาน ๔ เลน เส้นทางใหม่ตัดจากสี่แยกดอนยางไปยังแยกท่าสาป ทางสายตรงจากจังหวัดปัตตานีถึงจังห...

พฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ใต้ความทรงจำ      คนไทยนับว่าโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์รวมดวงใจ เป็นขวัญของการดำรงช...

จันทร์, 2 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด     เดือนตุลาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งรัฐชี้บาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้จ่า...

อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พัฒนาการศึกษาแก้ปัญหา จชต.       การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกกำหนดในนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล และเป็น...

อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

อีฎิ้ลอัดฮา กุรบาน และคุตบะห์     วันรายออีฎิ้ลอัดฮา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจญะห์  ปีฮิจเราะห์ศ...

พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

 เยียวยาแก้ไฟใต้            ก่อนวันรายออีฎิ้ลอัดฮา ปี ฮ.ศ.๑๔๓๔ ซึ่งตรงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ พันตำรวจเอก ทว...

พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โครงการพาคนกลับบ้าน     หลังจากที่นโยบายสานใจสู่สันติ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี จนไ...

ศุกร์, 1 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันนี้ที่ยะหา      ในอดีต หากพูดถึงอำเภอยะหา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนยางพารา และสวนผลไม้ ผู้คนจากที่ต่างๆ ได้เข้าไปป...

ศุกร์, 1 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สรุปสถานการณ์ไฟใต้ในครึ่งศตวรรษ        นับจากปี พ.ศ.๒๕๐๓ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาครึ่งศตวรรษมาแล้วที่ขบวนการ บีอาร์เอ็น หรือแนวร่วมปลดปล...

อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เดือนต้องห้าม                 ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕...

อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บันทึกหน้า ๔ (ส่วนหน้า)      นับเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย...

อาทิตย์, 15 กันยายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สื่อสาร สันติภาพ ชายแดนใต้     การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เมื่อกลางเดือนสิงหาคม   ปี ๕๖ หลั...

พุธ, 4 กันยายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วีรบุรุษสันติภาพชายแดนใต้      นับเป็นการก่อเหตุอันรุนแรงที่อยู่นอกเหนือความคาดฝัน เมื่อคนร้ายกลุ่มหนึ่งใช้อาวุธปืนสังหาร นายยะโก๊บ หร่ายมณี...

ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     เมื่อ 6 ส.ค.56 เวลา 0900 พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์คนร้าย จำนวน 4 คน ใช้อาวุธ ปืนพกไม่ทร...

อังคาร, 6 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เปิดโลกทัศน์ใหม่เยาวชนไทยชายแดนใต้     เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกวันนี้ อาจเรียกได้ว่ากำลังตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ทั้งจากภัย ...

อังคาร, 6 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เอี๊ยะติกัฟ นัยแห่งการชำระบาปในวิถีมุสลิม     การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนของชาวมุสลิม นอกจากงดเว้นการรับประทานอาหารตอนกลางวัน และงดการกระทำในสิ...

เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ผ่า ๑๕ กลยุทธ์ยุติอิทธิพลขบวนการ      สาเหตุเบื้องต้นของสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยากจน ความคับแ...

อังคาร, 9 กรกฏาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยุทธศาสตร์ ๒ สายน้ำ     สงครามเบ็ดเสร็จ (Total war) คือ ความขัดแย้งอันไร้ขอบเขตซึ่งประเทศคู่สงครามได้ทำการเรียกระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อใช้ใน...

อังคาร, 25 มิถุนายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    ตรวจจับไวรัสการศึกษาในชายแดนใต้     คงมีเพียงไม่กี่คนที่ไม่คิดฝากอนาคตของลูกไว้กับการศึกษา แต่คนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าก...

จันทร์, 3 มิถุนายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เปิดโปงขบวนการ............ปาตานี       คงไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก ที่กลุ่มคนซึ่งตั้งชื่อเรียกตัวเองว่า “แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ” ซึ่งดูเ...

อาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โฟกัสไฟใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อสลายเขตอำนาจรัฐซ้อน)    หลังจากที่ปกปิดเป็นความลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐซ้อนของกลุ่มผู้ก่อ...

อาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

จิตวิญญาณตำรวจพันธุ์ใหม่     การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งทางด้านการพัฒนาซึ่งอยู่ภา...

อาทิตย์, 12 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (การงอกงามของอัตลักษณ์)   หากวัฒนธรรมเปรียบได้ดั่งดอกไม้ การร้องเพลงอนาซีดคือวัฒนธรรมหนึ่งที่เหมือนไม้ดอกซึ่งอดีตเคย   แ...

อังคาร, 30 เมษายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ฟ้าหลังฝน)“ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” เป็นคำปลอบขวัญสำหรับผู้ไม่ยอมแพ้กับชีวิต เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมีคนจำนวนมากที...

อังคาร, 23 เมษายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เส้นทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้     กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้คืบหน้าอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการพบปะครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ...

อาทิตย์, 31 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (คืนสู่เหย้า)      ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับสัตว์โลกคือ สัญชาตญาณการรับรู้ถึงปรากฏการณ์รอบตัวซึ่...

พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

หลงผิดกับใจ กลับบ้านสังคมให้อภัยยังไม่สาย     เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอันประกอบด้วยจังหวัดปัตต...

อาทิตย์, 24 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

“ญิฮาด”ความจริงจากประวัติศาสตร์      ตามที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมกลุ่มเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ ร้อย ร.ปล.๒ ฉก.นราธิวาส ๓๒ ฉก.นย...

จันทร์, 18 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ตอนฮิญาบหลากสี)     อัตลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหนึ่งคือเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมที...

ศุกร์, 8 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนสู่ความเมตตา    "อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน" เป็นคำที่มุสลิมกล่าวเสมอ ๆ เมื่อได้รับข่าวการเสียชีวิตของมุสลิม ซึ่งมีความหมายว่า “แท้จริง...

ศุกร์, 1 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ดอกไม้ท้องถิ่น)     ๓ วัน ๒ คืน กับงานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น ซึ่งถือวั...

อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

แสงแห่งความหวัง สัญญาณสันติภาพชายแดนใต้     เข้าปีที่ ๑๐ ของสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงใช้วิธีลอ...

อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ตอนฝันร้ายแห่งศตวรรษ)     มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างต้องการดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความ...

จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ไม่มีคำว่า“สาย”     อาวุธสงครามนานาชนิด เครื่องกระสุนหลายขนาดอุปกรณ์ผลิตวัตถุระเบิด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ตรวจพบในสวนยางพาราในพื้นที่ ต...

จันทร์, 28 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เหลียวหลัง.....แลหน้า     มีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกผิดหวังกับผลงานที่ผ่านมาของตนเอง และคอยหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อแก้ตัวหรือปรับปรุงตนเองเพื่อ...

พุธ, 23 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮายัตอันยิ่งใหญ่  เป้าหมายอันสูงส่ง                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕...

อังคาร, 15 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

                     ต้องเรียกว่า“ยอม”กับการแผนการของกลุ่มก่...

อังคาร, 15 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    ใกล้สิ้นปีตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นทุกแห่งหน ก่อนที่จะถึงปีใหม่ก็มีเทศกาลคริสมาสสร้างบรรยากา...

พฤหัสบดี, 10 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เส้นทางสู่ฮัจญ์ (๒) การประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถือเป็นภารกิจที่ทรงเกียรติ เป็น  แขกรับเชิญขององค์อัลลอฮ์ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดผู้แสวงบุญ  ทั้งหลายจึง...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สะพานข้ามอ่างเขื่อนบางลาง เชื่อมเส้นทางสายอาเซียนในอนาคต     จบภารกิจปิดงานไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเขื่อนบางลางของท...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

มาตรา ๒๑ ประตูสู่สันติ     นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี ตามกระบวนการมาตรา...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทสรุป RKK ไทย ในสายตาชาวโลก     เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักข่าวรอยเตอร์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอบทความวิจารณ์การกระทำของ...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     สถิติการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทำต่อเป้าหมายที่เป็นครูถูกนับจำนวน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าตัวเลขเชิงปริมาณจะออกมาเป็นเช...

ศุกร์, 14 ธันวาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่ง...

พฤหัสบดี, 6 ธันวาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

หุ่นยนต์สังหาร (คนเหล็ก 2029) คืนชีพ        เห็นข้อความบางตอนของการบรรยายปลุกระดมโดยกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่ถอดบันทึกจากคลิปมือถ...

อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    วันวาน…วันนี้…กับวิถีมุสลิมใต้      คำถามสามข้อจากกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างกับรัฐจำนวนเก้าสิบสามคนที่ออกมามาแสดงเจตน...

อาทิตย์, 11 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ภาพถ่ายมัสยิดอัลหะรอมนครเมกกะห์ในเทศกาลฮัจญ์จะเนืองแน่นไปด้วยผู้แสวงบุญจำนวนนับล้านที่หลั่งไหลมาจากทุกมุมโลก ราวกับสายน้ำที่ไหลจากทุกสารทิศบรรจบเป็นแอ่งน้ำใหญ่ไ...

เสาร์, 3 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

       ผลพวงจากวิกฤติวันศุกร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๕ จนถึงวันศุกร์กลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ยังคงปรากฏ...

อังคาร, 23 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “.....เมื่อคนเราต้องบริโภคทุกวัน อิสลามจึงไม่ห้ามที่จะทำงานทุกวัน แม้วันนั้นจะเป็นวันศุกร์ซึ่งถือเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ก็ตาม สิ่งที่อ...

จันทร์, 15 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นราธิวาส  เป็นจังหวัดที่ติดอ่าวไทยมีแม่น้ำสำคัญ  ๓  สาย  คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสุไหงโก-ลก  และแม่น้ำสายบุรี  ประชาชนจึงมีความผูกพ...

พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

“...ถ้าเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งทุกชุมชนท้องถิ่นและประเทศจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน ไม่มีใครเหนือใครเพราะวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ไม่ได้รวมศูนย์การยอมรับและเห็นค...

จันทร์, 1 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         หากการสัญจรเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือเป็นการเดินทางแห่งภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง และนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกา...

พุธ, 11 กรกฏาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ โดยเฉพาะอย่า...

ศุกร์, 29 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ควันไฟนั้นลอยอ้อยอิ่ง                        ...

จันทร์, 18 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         หากเอ่ยถึงบรรยากาศสงกรานต์แล้ว หลายๆ ท่านคงนึกถึงบรรยากาศของความคึกคัก สนุกสนาน แต่สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้...

อาทิตย์, 3 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         ไฟที่ยังคงครุกรุ่นหลังจากถูกเติมเชื้อไฟให้ประทุขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา เราคงปฏิเสธมิได้ถึงผลกระทบที่ตามม...

พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จวบจนปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับการยืนยันจากรั...

พุธ, 23 พฤษภาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุระเบิดขึ้น ๑ ครั้ง ในสวนยางพาราของนายสุข คงจันทร์ ราษฎร...

พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
 • ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรง

           ในอดีต พ่อ แม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ให้ความช่วยเหลื

 • ชื่อฉ่ำจิต ที่รวมมิตรยะลา

  ..........วันนี้เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย..........         เสียงเพลงที่ดังขึ้นเป็นระยะ เคล้ากล