ศูนย์แพทย์ทหารบกลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ ที่โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

   

  วันนี้ (๒๗ ก.พ.๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ โรงเรียนต้นตันหยง หมู่ ๗ บ้านสโลว์ ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า โดยศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากนายอาหมัดสุกรี  หะยีดาโต๊ะ ผู้จัดการโรงเรียนต้นตันหยง ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ จุดให้บริการของชุดแพทย์ นำโดยพันเอกโชคชัย  ขวัญพิชิต หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการทางสุขภาพและยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนต้นตันหยง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในมิติสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ทันตกรรม และให้คำแนะนำป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

     พันเอกโชคชัย ขวัญพิชิต หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวว่า จากการตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนพบว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนถือเป็นปัญหาสุขภาพป่วยเป็นโรคทั่วไป หากแต่ขาดโอกาสในการพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งทางชุดแพทย์ที่ลงพื้นที่พร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งแรงกายและแรงใจ ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า