หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรม รวมใจสร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นนาร้าง”


     เมื่อ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นาวาเอกนิรัตน์  ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “พหุวัฒนธรรม รวมใจสร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นนาร้าง” เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ช่วย กักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำ ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารในช่วงฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง ช่วยปกป้องหน้าดินลดการพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังมีประโยชน์มากมายต่อระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นๆ รวมถึงเป็นโครงการพระราชดําริที่ทรงคุณค่า สร้างความอุดมสมบูรณ์ แก้ปัญหานาร้างในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เด็กนักเรียน พี่น้องไทยพุทธและพี่น้องไทยมุสลิม ให้การต้อนรับ และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำด้วยความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรมที่แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและความสามัคคี

      ในโอกาสเดียวกันนี้ นาวาเอกนิรัตน์  ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า