นักข่าวเยาวชน จชต.

นักข่าวเยาวชน จชต.

      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นละ ๓๐ คน เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ตลอดจนช่วยเหลือกิจการด้านประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ และเป็นช่องทางหนึ่ง ในการค้นหาตนเองสำหรับเลือกทางเดินของการประกอบอาชีพในวันข้างหน้า และปูทางสำหรับสร้าง นักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ในอนาคต

     พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการบริโภคข่าวสาร ความบันเทิง และการโฆษณาธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการสื่อสารมากขึ้นตามไปด้วย และเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมอีกอาชีพหนึ่งในปัจจุบัน อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ ชี้นำทางความคิด แพร่มลทินให้รัฐ ส่งผลให้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งนี้ต้องเกิดรอยร้าว แตกแยกทางความคิด และความหวาดระแวง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่เกิดจากกลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คอยชี้นำให้เห็นความบกพร่องของนโยบายและความผิดพลาดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อทางเลือกไปสู่การรับรู้สาธารณะ อย่างไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และเติมเชื้อไฟให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูน่ากลัวในสายตาสังคมภายนอก

     ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จึงจัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ ด้วยการอบรมด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยได้จัดวิทยากรบรรยายให้เข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ตลอดจนข้อควรปฏิบัติหรือจรรยาบรรณสำหรับนักประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงศิลปะการใช้ภาษาและเสียงในการสื่อสาร และเข้าใจกระบวนการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าว การทำบทสารคดีโทรทัศน์ เทคนิคการเป็นนักจัดรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์

    สำหรับการปฏิบัติ ได้ใช้สถานที่จริงของสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยให้ผู้รับการอบรมทุกคนได้ฝึกการปฏิบัติตามสถานีต่างๆ อย่างทั่วถึง การอบรมครั้งนี้แม้ใช้ระยะเวลาเพียง ๒ วัน แต่ครอบคลุมทั้งทฤษฏี และการปฏิบัติด้วยอุปกรณ์และสถานที่จริง

     น้องเตย ผู้เข้ารับการอบรมเยาวชน รุ่นที่ ๔ ได้กล่าวออกอากาศในรายการวิทยุ ตอบข้อซักถามของผู้ดำเนินรายการอย่างมั่นใจว่า อยากเป็นนักข่าวมืออาชีพ เพราะมีความใฝ่ฝันและชื่นชอบงานด้านนี้ อีกทั้งตัว เขามีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้เขาประสบความสำเร็จที่จะเดินบนทางสายนี้ได้  และเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น

     เช่นเดียวกับ น้องปุ้ม นักเรียนจากโรงเรียนเทพา กล่าวว่า โชคดีที่มีโอกาสได้มาอบรมโครงการนี้ เพราะทำให้รู้ว่าการทำงานเกี่ยวกับโทรทัศน์ และวิทยุ ทำอย่างไร ตื่นเต้น ดีใจได้ประสบการณ์ ซึ่งหาจากที่อื่นได้ยากมาก  และทำให้เรารู้ว่า การทำงานด้านนี้ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรถ้าหากมีโอกาสได้เข้ามาวงการนี้ ก็ยินดีเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจ

     การอบรมครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่าง น่าพอใจ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า กล่าวชื่นชมกับความสามารถของน้องๆ เยาวชนที่แสดงออกในการอบรมครั้งนี้ อยากให้ทุกคนมีโอกาสกลับเข้ามาร่วมงานกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ ฯ เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ ขยายผลการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ด้วยการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นความจริง ในรูปแบบของนักข่าวพลเมือง  ซึ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนทั้ง ๔ รุ่น เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเข้มข้น  ฝึกฝนการเป็นนักประชาสัมพันธ์  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือส่วนราชการแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้มีประสบการณ์การทำงาน ฝึกฝนการเป็นนักประชาสัมพันธ์ สำหรับปูทางการเป็นนัก  จัดรายการมืออาชีพ มีความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ สานสายใยแห่งความรัก ถักทอความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์  ฉันพี่น้อง มุ่งสู่ฝัน...สันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า