เดือนรอมฎอน

 ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน

     แม้ไม่มีตัวตนแต่สำหรับชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนอาจเปรียบได้ดังหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งได้จากไป และกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงกำหนดความอาลัยและยินดีเกิดขึ้นเสมอเมื่อถึงเวลานั้นอย่างเช่นปีนี้ รอมฎอนถึงกำหนดกลับมาเยือนอีกครั้งราวต้นเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางการรอคอย ของมุสลิมทั้งหลายหลังจากได้จากไป เมื่อกลางเดือน สิงหาคม ในปีที่ผ่านมา

     ความเป็นมาอันสำคัญของเดือนรอมฎอน คือ เป็นเดือนที่พระเจ้าประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งรวบรวมศาสตร์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลและจุลชีวะ อีกทั้งกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พร้อมหลักการปฏิบัติอันชัดเจน โดยมีศาสดาเป็นแบบอย่างเพื่อให้การดำเนินชีวิตเกิดความสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

     การปฏิบัติในเดือนรอมฎอน ถือเป็นการบำเพ็ญความดีตามหลักศาสนาอิสลามหนึ่งในห้าประการ คือการ ถือศีลอด โดยการงดเว้นการดื่มและ การรับประทานอาหารในเวลากลางวัน รวมทั้งควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ และอารมณ์ มิให้กระทำในสิ่งที่เสื่อมเสีย และเป็นผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งมีข้อควรปฏิบัติอันเป็นการเสริมการบำเพ็ญความดีดังกล่าว ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยพระเจ้าได้กำหนด ผลตอบแทนมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ

     สำหรับการปฏิบัติในเดือนอันสำคัญนี้ มุสลิมได้ยึดถือแบบอย่างจากศาสดา ซึ่งจะใช้เวลาส่วนใหญ่พำนัก (เอียะติกาฟ) ในมัสยิด ศึกษา คัมภีร์อัลกุรอาน ทบทวนหลักคำสอนที่ถูกต้อง รำลึกและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าตลอดเวลา เพื่อนำตนเข้าสู่ความใกล้ชิดกับพระเจ้า และขออภัยโทษในความผิดในห้วงเวลาที่ผ่านมาตลอดจนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันปัจจัยต่างๆ แก่คนยากไร้ ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำความดี ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันตามปกติ และศาสนกิจพิเศษเฉพาะในเดือนอันสำคัญอย่างเช่นการละหมาดตะรอเวิ๊ยะฮฺในทุกคำคืนและที่สำคัญใน ๑๐ คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน จะมีคืนหนึ่งที่เป็น “คืนลัยละตุลก็อดร์” จะได้รับผลบุญเป็นพันเท่าทวีคูณ อันเป็นที่ปรารถนาและ รอคอยของมุสลิมทั้งหลาย

     ตามปฏิทิน เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ ๙ แห่งปีฮิจเราะห์ศักราช การเริ่มต้นและสิ้นสุดของ แต่ละเดือนตามศักราชอิสลาม ถือการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกครบ ๑ รอบ ซึ่งสามารถตรวจ พิสูจน์ได้โดยการดูดวงจันทร์ ในตอนคำของวันที่ ๒๙ ในแต่ละเดือน เมื่อปรากฏจันทร์เสี้ยวขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มตกลับขอบฟ้า เท่ากับเริ่มต้นของเดือนใหม่ ซึ่งตรงตามการโคจรของดวงจันทร์ที่เป็นจริง ส่วนการเริ่มต้นของวันใหม่ก็เริ่มจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าของแต่ละวันเป็นต้นไป

     ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ เป็นมุสลิมที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตาม หลักศาสนา ยิ่งในปัจจุบันการศึกษาที่ก้าวหน้า นำมาซึ่งความศรัทธาและเลื่อมใสทางศาสนา เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมในเดือนรอมฎอน อย่างเช่น การละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺ ตอนกลางคืน ซึ่งกลายเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับและปฏิบัติในชุมชนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้วิถีชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจอันสำคัญดังที่กล่าว โดยเฉพาะเวลากลางคืน ประชาชน จะออกไปร่วมละหมาดที่มัสยิดประจำหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางรายเดินทางติดต่อธุระต่างๆ ในชีวิตประจำวันในเวลากลางคืนแทนกลางวัน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ไม่หวังดีอาจใช้เป็น โอกาสในการก่อเหตุ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยรับผิดชอบหลักในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าวตลอดเวลา

     ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในห้วงดังกล่าว ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในขณะที่ประชาชนออกมาทำพธิ ที่มัสยิด และการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบนท้องถนนในบางพื้นที่เพื่อให้ประชาชน ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสบายใจไร้ความกังวล นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติในเดือนอันประเสริฐนี้ ด้วยการออกเยี่ยมเยียนพร้อมนำปัจจัยที่จำเป็นเพื่อ ช่วยเหลือให้กับประชาชน โดยผ่านผู้นำศาสนา ในแต่ละพื้นที่ และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่รอมฎอนเป็นการเฉพาะ พร้อมแสดงความยินดีที่มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของ รอมฎอนอันสำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วยการกล่าวอวยพรทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุเพื่อนำความปรารถนาดี เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง อันเป็นธรรมเนียม ที่ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา และยังเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนอีกประการหนึ่ง

     สำหรับปีนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยืดเยื้อยาวนาน จนมาถึงมิติใหม่ด้วยการพูดคุยเพื่อนำไปสู่สันติภาพในวันข้างหน้า โดยตัวแทน ฝ่ายขบวนการได้มีความเห็นพ้องต้องกันในอันที่จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ให้ได้ ในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้ายังคงมุ่งเน้นในมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางประกอบ กิจกรรมทางศาสนารวมทั้งกิจกรรมอื่นตลอดทั้งเดือน เป็นไปอย่างสะดวกตามความต้องการของทุกฝ่าย และที่สำคัญถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการพูดคุยที่ใช้มิติของศาสนาโดยอาศัยความประเสริฐ แห่งเดือนรอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดการก้าวสู่ความเป็นรูปธรรมในการยุติเหตุรุนแรงตามที่ต้องการ

     นอกจากนี้การแก้ปัญหาความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังสามารถต่อยอด เพื่อนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงด้วยหลักคำสอนทางศาสนา โดยอาศัยข้อห้ามการทำสงคราม ในห้วง ๔ เดือน คือเดือน (ซุลเกาะดะฮฺ,ซุลฮิจญะฮฺ,มุฮัรรอม,และ เราะญับ) ซึ่งพระเจ้าได้กำหนดโทษอันร้ายแรงสำหรับผู้ก่อสงคราม ในห้วงดังกล่าวและถ้าหากสามารถนำมิติและ แนวทางของศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว สันติภาพที่ทุกคนรอคอย ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า