บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๔ : “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”

ตอนที่ ๕๔ :  “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”

     หนทางแห่ง “ความสงบสุข” ของทุกชีวิตบนโลกต่างล้วนมี “ศาสนา” เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนำทางสู่การใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณงามความดีที่ท่านศาสดาของแต่ละศาสนา ได้ประทานสอนสั่งผู้ศรัทธาให้รู้จักและเข้าใจความจริงของ “ชีวิต” ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมกับ สิ่งต่างๆ  บนโลกซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีงามนำ “ความดี” เอาชนะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคด้วยจิตตั้งมั่นไม่โอนเอนลู่ตามสิ่งยั่วยุแห่งความเลวร้ายเป็น “ปัญญาชน” ที่ได้ร่วมกัน สรรสร้างจรรโลง “สิ่งดีงาม” ที่ยังคงค้ำจุนความสงบสุขบนโลกใบนี้... โดยในแต่ละ “ศาสนา” ต่างมี “สาสน” หรือข้อวัตรปฏิบัติซึ่งบัญญัติไว้ใน “คัมภีร์” (religious  text) เป็นตำราอธิบายหลักคำสอนของท่านศาสดาที่มีความหมายสำคัญอันยิ่งใหญ่ของแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก อัลกุรอาน  ไบเบิล  หรือพระเวทในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  โดยผ่านการถ่ายทอดสู่กิจกรรม ประเพณี  ข้อห้าม ข้อปฏิบัติให้ผู้ศรัทธาได้ศึกษาเข้าใจความหมายที่แท้จริงถูกต้องพร้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติตนใช้ชีวิตร่วมกันกับหมู่มวลมนุษย์ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยทุกคนล้วนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองเคารพศรัทธาซึ่งล้วนต่างมีหลักปฏิบัติให้ทุกคนละเว้นความชั่วจากการกระทำที่เป็น “บาป”  เล็กและใหญ่ด้วยจิตใจตั้งมั่นสู่การกระทำความดีเผื่อแผ่แบ่งปันเสียสละเอื้ออาทรไม่เบียดเบียน  เฆ่นฆ่า ข่มเหง รังแก กลั่นแกล้ง แย่งชิง สร้างความทุกข์ร้อนให้กับผู้อื่นและสังคมส่วนรวมจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐาน “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” ซึ่งคือ “แก่นแท้ของทุกชีวิตตามหลักคำสอนที่ถูกต้องของทุกศาสนา... และปี ๒๕๖๑ นี้ ตามปฏิทินอิสลามซึ่งตรงกับห้วงเดือนพฤษภาคม  ซึ่งเป็นห้วงสำคัญยิ่งของชาวมุสลิมทั่วโลกในการปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญในเดือนรอมฎอน นั่นคือ  “การถือศีลอด” ซึ่งเป็นข้อวัตรปฏิบัติที่ ๔  ในหลักศาสนบัญญัติ ๕ ประการของศาสนาอิสลาม ที่องค์อัลลอฮฺ () ได้กำหนดไว้ตามวัจนะของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่า

     “ เดือนรอมฏอนนั้น  เป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นข้อชี้แนะแก่มวลมนุษยชาติ และเป็นหลักฐานอันชัดเเจ้งเกี่ยวกับข้อชี้แนะนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริง กับ ความเท็จ  ดังนั้น  ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิด…”

     ในกิจกรรมแรกของเดือนรอมฎอนนั้นคือ การกำหนดวันเริ่มต้นซึ่งจะใช้วิธีการ “ดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก” หรือ  “ฮีลาล” โดยปีนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศกำหนดวันฮีลาลซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จึงทำให้ห้วงเวลาโพล้เพล้ในวันดังกล่าวบนลานเขา  อำเภอยะหา   จังหวัดยะลา  สถานที่  “ดูดวงจันทร์” ต่างแน่นขนัดไปด้วยผู้คนทุกศาสนาทั้งที่อยู่ใกล้และไกลซึ่งต่างเดินทางมาร่วมกันเป็นสักขีพยานการ  “ดูดวงจันทร์”  ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาอิสลามที่ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากในทุกปี  หลังจากนั้น  สำนักจุฬาราชมนตรี  ได้ออกประกาศให้ในวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นับเริ่มต้นเป็นวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน  (رمضان‎) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ หรือเป็นเดือนที่ ๙  ตามปฏิทินอิสลามซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ  ๒๙ - ๓๐ วัน โดยความหมายเดือนรอมฎอนนั้น ถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ประเสริฐด้วยความดียิ่งที่ผู้ศรัทธาชาวมุสลิมต่างปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อสรรเสริญรำลึกถึงห้วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอ่าน ให้เป็นธรรมนูญชีวิตแด่ชาวมุสลิมทุกคนด้วยการ  “ถือศีลอด”  ตลอดวันเวลาของเดือนรอมฎอน ด้วยศรัทธาและความเคารพยำเกรง  หรือเรียกว่า “ตักวา”  ของชาวมุสลิมทั่วโลกจึงได้ปฏิบัติตนตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งมุ่งหมายให้มุสลิมได้หยั่งรู้ถึงความยากลำบาก สร้างความอดทนด้วยจิตใจแน่วแน่รู้ผิดชอบชั่วดี มีสติยับยั้งอารมณ์โกรธและสำนึกในสิ่งที่ตนกระทำเพื่อฝึกฝนให้เกิดความอดทนอุตสาหะ พากเพียรประพฤติตนตามหลักคำสอนที่ถูกต้องด้วยการทำความดีและมีจิตอันพรั่งพร้อมด้วยความเมตตา  เสียสละ เอื้อเฟื้อเจือจุน  โอบอ้อมอารีแด่ผู้ที่ด้อยโอกาส  รวมถึง  การถือศีลอดนั้นยังสอนให้ชาวมุสลิมมีความเข้มแข็งอดทน ขจัดความอิจฉาริษยา  ความหลงตัวตน  ลดความตระหนี่ ความละโมบออกจากใจได้ และยังทำให้เกิดการสำเหนียกในตัวตนเสมอถึงการมี  “ตักวา” อันเป็นความยำเกรงต่อเอก องค์อัลลอฮ  อย่างจริงใจและนำไปสู่  “อัต-ตักวา” หรือการประพฤติปฏิบัติตน ในสิ่งดีงาม  งดเว้นการกระทำสิ่งเลวร้ายต่างๆ  ตามข้อห้ามที่พระองค์ทรงประทานบัญญัติไว้อย่างถูกต้อง  ซึ่งผู้ที่กระทำ “บาป” น้อยใหญ่อันฝ่าฝืนบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องรับโทษทัณฑ์ในการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรง  โดยเฉพาะยิ่งกับบรรดาพวกหมู่มารพวกไร้ศาสนาที่นำหลักคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ไปบิดเบือน ชี้นำหลอกลวง เป็นการกระทำของพวก “ชาวนรก” ที่ไม่ต่างกับ “ชัยฎอน” ซึ่งได้ทำลายและย่ำยีศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ยำเกรง  ดังนั้น  การทำความดีตามหลักคำสอนที่ถูกต้องหรือ “อัต-ตักวา” จึงเป็นแก่นแท้อันบริสุทธิ์ที่เปรียบได้ดั่งการได้ทำ  “ดุอาอฺ”  دعاء  หรือการวิงวอนจากอัลลอฮฺที่พระองค์ย่อมไม่ทรงทอดทิ้งและจักประทานบันดาลพรให้  ดังเช่นที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า

      ... แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความ ตักวา นั้น เมื่อมีคำชี้นำใด ๆ จากชัยฏอนประสบแก่พวกเขา  พวกเขาก็รำลึกได้แล้ว  ทันใดพวกเขาก็มองเห็น..." หรือในคัมภีร์อัลกุรอาน (ซูเราะฮ์ อัล-อะลิอิมรอน โองการที่ 120) ซึ่งระบุไว้ว่า  "... และถ้าหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้วไซร้  อุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด" ...   

     นอกจากนี้  ท่านนบีมูฮำหมัด ได้กล่าวถึง “ตักวา” ไว้ว่า" มนุษย์ที่มีเกียรติที่สุด คือผู้ที่มีความ ยำเกรง (พระเจ้า) มากที่สุดในหมู่พวกเขา " อีกทั้ง เหล่าบรรดาศอฮาบะฮ์  ที่กล่าวว่าการตักวา  คือ “การที่บ่าวคนหนึ่งได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ด้วยการละทิ้งทุกอณูแห่งความผิดบาป สู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระองค์...” (ที่มา: คำกล่าว ท่านอบีดัรดาฮ์  รอดิยัลลอฮูอันฮู) การทำ “อัต-ตักวา” ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งนี้จึงเป็นศาสนกิจสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกที่เมื่อถึงอายุวัยแห่งการบรรลุศาสนภาวะหรือมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป หรือถ้าเป็นสตรีให้นับเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี  ที่เริ่มมีประจำเดือนทุกคนต้อง “ถือศีลอด” แต่มีข้อยกเว้นไม่ต้องถือบวชซึ่งได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก  ผู้ป่วย คนชรา และผู้เดินทาง รวมถึง อนุโลมให้หญิงที่อยู่ระหว่างมีรอบเดือน  (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ที่ขาดการถือศีลอดไม่ครบตามเวลานั้นเมื่อเสร็จกิจแล้วจักต้องทำการถือศีลอดชดเชยให้ครบภายในปีเดียวกันนั้น ซึ่งการถือศีลอดหรือที่ชาวมุสลิมชายแดนใต้เรียกกันว่า “ปอซอ” ในเดือนรอมฎอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ห้วงรุ่งอรุณไปจนถึงตะวันลับขอบฟ้าหลังจากเวลานี้ ผู้ถือศีลอดจะเริ่ม “ละศีลอด” หรือ “แก้บวช”  โดยส่วนใหญ่จะแก้บวชก่อนถึงเวลาการละหมาดย่ำค่ำที่เรียกว่า “ละหมาดตะรอเวียะห์” ซึ่งในทุกค่ำคืนของทุกมัสยิดนั้นต่างจะเต็มไปด้วยชาวมุสลิมที่มี “ตักวา” อันประเสิรฐที่เดินทางมาร่วมทำการ  “ละหมาดตะรอเวียะห์”  และการ “ดุอาอฺ” ขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นภาพความศรัทธาอันบริสุทธิ์ของวิถีการครองตนสู่การกระทำความดี ซึ่งหลักของ “การถือศีลอด” นั้นจะต้องปฏิบัติด้วยการงดดื่ม-กิน อาหาร เครื่องดื่ม  งดเว้นการร่วมประเวณีและไม่กระทำทุกสิ่งอันมิใช่บัญญัติ หรือการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ด้วยการไม่กระทำ ทางมือ : ไม่ทำร้าย/ขโมย ทางเท้า : ไม่ย่ำไปสถานที่ต้องห้าม ทางตา : ไม่จับจ้องดูสิ่งลามก ทางหู : หลีกเลี่ยง ไม่รับฟังการนินทา ว่าร้าย  ทางปาก : ไม่พูดหลอกลวงโกหก ใส่ร้าย ส่อเสียด หยาบคาย หรือการพูดในสิ่งไร้สาระ และทางใจ : ระงับความคิดฟุ้งซ่านที่ก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆ  ทั้งระงับความโกรธ  เกลียดชัง  อาฆาต  ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ “ธรรมนูญแท้จริงของชีวิต” ที่ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติตนเองอยู่ในกรอบอันถูกต้องของ อิบาดะฮฺ  ที่บัญญัติไว้ในหลักคำสอนศาสนาที่ถูกต้อง  จากข้อปฏิบัติข้างต้นนี้ ยังมีอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่สร้างความสุขสู่สังคมส่วนรวมนั่นคือการบริจาคทาน หรือเรียกว่า “ซากาจ” ที่ชาวมุสลิมต่างร่วมกันแบ่งปันบริจาคทานให้กับสังคมส่วนรวม  และด้วยความรักความผูกพันของผู้คนต่างศาสนาที่ทุกปีมิตรสหายและผู้คน  ที่รู้จักทั่วไปต่างเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆ  ไปมอบให้ผู้ศรัทธาชาวมุสลิมที่ “ถือศีลอด” รวมถึง  นำไปมอบให้มัสยิดและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  พร้อมกับการร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกของวันในเวลา การ “ละศีลอด” ที่ต่างเป็นบรรยากาศอันอบอวลไปด้วยความรักความสามัคคีที่มิตรสหายต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็น พระภิกษุสงฆ์  พุทธบริษัท ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้คนในศาสนาต่างๆ ที่ได้มอบความห่วงใยจากใจในสายใยแห่งความรักความผูกพันที่อยู่ร่วมกันมาแต่ช้านาน

     ในบรรยากาศของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกซึ่งต่างทำ “อิบาดะฮ” ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจที่ยึดมั่นใน “ตักวา” อันเป็นแก่นแท้แห่งอิสลามในห้วงเดือนรอมฎอนที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอสวรรค์แห่งความดีที่สรรสร้างจรรโลงคุณค่าแห่งอารยธรรมทางศาสนาสู่วิถีความต้องการในความเป็นจริงแห่ง “สันติสุข” เพื่อครองตนใช้ชีวิตนั้น ท่ามกลางเสียง “อาซาน” แห่งการมุ่งสู่ “สันติสุข” กลับถูกสอดแทรกเสียงแห่งความสูญเสียจากการใช้อาวุธความรุนแรงอย่างท้าทายไร้ความยำเกรงหรือการกระทำสร้างความแตกแยกในความรักแห่งความดีงามที่เกิดขึ้นใน “โลกสังคมออนไลน์” เหล่านี้ ย่อมสะท้อนชัดเจนได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ไร้ความศรัทธายำเกรงคือ “ชาวนรก” ที่ไร้แม้แต่ความละอายใจในการกระทำสิ่งเลวร้ายท่ามกลางสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นตรงหน้าที่แม้แต่เยาวชนผู้มีศรัทธายังมี “สำนึกดี” และมี “ตักวา” ยึดถือปฏิบัติตนตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาประชาชาติอิสลามทั่วโลก และพี่น้องประชาชนทุกคนทุกศาสนาต่างแสดงความรังเกียจเหยียดหยามยิ่งในจิตใจชั้นต่ำของพวก “ชาวนรก” ที่ล่วงเกินความดีงามในศรัทธาอันบริสุทธิ์แห่ง “เดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่ง”  โดยบรรดาผู้โอหังไร้ความยำเกรงเคารพเหล่านี้ จักต้องได้รับการพิพากษาได้รับการลงโทษและการเพิ่มโทษแห่งไฟนรกซึ่งจะถูกโยนเข้าไปอยู่ในนรกอันต้อยต่ำ ทั้งในดุนยา และ อาคิเราะห์ อย่างที่ไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้  ดังเช่นที่ปรากฏเป็นคำสอน ได้แก่

     อัลลอฮฺ ตรัสไว้ว่า   “...บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาโองการของเรานั้น ชนเหล่านี้คือ “ชาวนรก” โดยที่พวกเขาจะอยู่ใน นรก ตลอดกาล...”” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 39)

     อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสไว้ว่า  “...จงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้น  ผู้ขัดขวางการทำดี  ผู้ฝ่าฝืน  ผู้สงสัย…” (ความส่วนหนึ่งใน กอฟ 50  : 24 - 26)

     “...บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและขวางกั้นหนทางของอัลลอฮฺ เราได้เพิ่มการลงโทษแก่พวกเขาให้มากขึ้นเนื่องจากเขาได้ก่อความเสียหาย”...” (อันนะหฺลฺ 16: 88)

     ในโลกแห่งความศรัทธาของชาวมุสลิมที่ต่างหล่อรวมหัวใจด้วยความบริสุทธิ์และการหมั่นกระทำความดีตามหลักคำสอนศาสนาที่ถูกต้องอันเป็นเครื่องค้ำชู “สันติสุข”  ซึ่งในทุกขณะแห่งการตั้งจิต “ดุอาอฺ”  دعاء  หรือการสวดวิงวอนขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ  ที่ชาวมุสลิมต่างวิงวอนพระองค์ทรงโปรดประทานพรตามที่ตนปรารถนาแล้ว “ความสงบสุข” ยังเป็นพรประการหนึ่งที่ ชาวมุสลิมร่วมตั้งจิต  “ดุอาอฺ”  เพื่อให้ทุกชีวิตได้ร่วมอยู่ในวิถีทางแห่งความสุข ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อันเป็นสายใยแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของหมู่มวล  มิตรสหายทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกัน  ซึ่งสิ่งนี้ย่อมคือ วิถีแห่งชีวิตที่ทุกคนปรารถนาตามแนวทาง “อิสลาม”  ที่มีความหมายชัดเจนว่า “สันติสุข” บนความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ ดังคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซูเราะฮ์ อัล-หุญุร๊อต โองการที่ 13 ที่พระองค์ประทาน  คำสอนไว้ว่า

" โอ้มนุษย์ชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง

และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูล เพื่อจะได้รู้จักกัน

แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮ์นั้นคือ ผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า"

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า


รูปภาพ
ทีวีบูรพา นำทีมดารา ให้กำลังใจนักเรียน ในโครงการ “ติ...
อาทิตย์, 20 มกราคม 2019
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท ทีวีบูรพา นำโดย นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ (หัวหน้าคณะ) ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีสรงน้ำศพ เจ้าอาวาสและพร...
อาทิตย์, 20 มกราคม 2019
     วันนี้ 19 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ที่วัดรัตนานุภาพ ม.2  บ้านโคกโป ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีมอบบ...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     วันนี้(19 ม.ค.2562) เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 9 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดตัวโครงการ“ก้าวเลิกยาลีนานนท์” ...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     วันนี้ (19 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ศปส.กอ.รน.ภาค 4 สน.)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาค 4 รุดเยี่ยมอาการพระที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     วันนี้ 19 ม.ค.2562 ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางรุดไปเยี่ยมอาการของ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ นอนวัดปลอบข...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     บรรยากาศในวัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เช้านี้ ( 19 ม.ค. 2562 )... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันกองทัพไทย และเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มณฑลทหารบกที่ 46 จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตน...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     วันนี้ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิ...
ศุกร์, 18 มกราคม 2019
     วันนี้ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.45 น. ที่ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระรา...
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี ตรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ม.ราชภัฏยะลา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี...
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
     วันนี้ (16 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุทำร้ายพระ เป็นการกระท...
เสาร์, 19 มกราคม 2019
     พ.อ.ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงความบุกยิงพระภายในวัดรัตนานุภาพ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชาวบ้านเอือมหนักแจ้งจนท.ปะทะคนร้ายดับหนึ่ง ยึดอาการ...
ศุกร์, 18 มกราคม 2019
     พ.อ.ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เมื่อวานนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
ศุกร์, 18 มกราคม 2019
     เมื่อ 18 มกราคม 2562 เวลา 0930 พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยความคืบหน้าคดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยความคืบหน้าคดีสำคัญ
ศุกร์, 18 มกราคม 2019
     โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยความคืบหน้าคดีสำคัญ พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
เสาร์, 12 มกราคม 2019
     เมื่อ 12 มกราคม 2562 เวลา1100 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบช.ภ.9 แถลงความคืบหน้าเหตุระเบิดบริเวณชายหาดแหลมสมิ...
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2018
     วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษาผู้ต้องหาคดีลอบยิงนายสะมะ...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
     วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย ศอ.บต. รับเรื่องร้องทุกข์จากกล...
พุธ, 19 ธันวาคม 2018
     วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ปราโมทย์  พรหมอินทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0900 พันเอก ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงการร้องเรียน ผบ.ร้อยทพ.4406 ใช้อ...
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พันเอก ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ญาติเด็ก ญ ผู้เสียหาย และชาวบ้าน ระบุพอใจที่ทหารออกม...
เสาร์, 27 ตุลาคม 2018
ญาติเด็ก ญ ผู้เสียหาย และชาวบ้าน ระบุพอใจที่ทหารออกมารับผิดชอบ     จากกรณีอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 4306... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบ...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยป้อง...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิ...
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ สนามฟุตบอลบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นาวาเอก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมหน่วยงานหลายภาคส่วน บูรณ...
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01.00 น. ด่านตรวจน้ำตก อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 49 ฝึกทบทวน กำลังภาคประชาชนเ...
อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร หน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4904... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำเยาวชนนักกีฬามวยไทย...
อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ สถาบันศึกษาปอเนาะลุตฟียะห์ บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึ...
ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก กำธร  ศรีเกตุ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมโครงการพัฒนาศักยา...
ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร บ้านบือจ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
     วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น.  ที่  ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ฉก.ปัตตานี รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับ...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรีปิยพงษ์  วงศ์จันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 บูรณาการกำลังหลายภาคส...
อาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.15 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 บูรณาการกำลังกับกองกำกับการ 5 กองบังคับการสันติบาล... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒  มีข้อความลายพระราชหัตถ์พระราชทานว่า           “ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ...

อังคาร, 8 มกราคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๔ :  บริหารใจ ความยิ่งใหญ่สู่... สันติสุข     ในสภาวะความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นมากมา...

อาทิตย์, 2 ธันวาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๒ : การศึกษา “เกราะความคิด” มรดกชีวิตสู่ความสุขสบาย         &nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๑ : ข่าวลือ...หนึ่งในภัยคุกคาม “ความสุข” ในสังคม จชต.“ความสุข”  มักถูกคุกคามด้วย “การกระทำ” ฉันใด...&nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”     การพัฒนา หรือเรี...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๙ : สร้างสุขให้ชีวิตด้วย “ทางสายกลาง และความจริงอันประเสริฐแห่ง อริยสัจ ๔” “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๘ :  “น้ำพระราชหฤทัย” พลังใจยิ่งใหญ่ สู่ความแข็งแกร่งของพสกนิกรชาวไทย"ด้วยความรัก และ ห่วงใย ขอเป็นกำลัง...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     ตอนที่  ๕๗              ...

พุธ, 31 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๓ : สันติชน ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐๐     “ไทยแลนด์ ๔.๐๐”  เชื่อว่าทุกคนต่างคุ้นหูพอสมควรเพราะนั่นค...

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    โดยกรมวิชาการเกษตร  มอบสารชีวภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา แก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหิน ในพื้นที่ เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒน...

จันทร์, 25 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๕ :  “เข้าใจเนื้อแท้ทุกชีวิต ด้วยหลักธรรมอัศจรรย์ วันวิสาขบูชา”        ...

อังคาร, 19 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๔ :  “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”      หนทางแห่ง “ความสงบสุข” ของ...

พฤหัสบดี, 7 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๕๓ :  บทเรียนรู้ “การกระทำ  ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”      ในเรื่องราว...

พุธ, 30 พฤษภาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๒ : “ความรุนแรง” กับคำถามว่า ทำไม...?โดย  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.“ทำไม??? ต้องยุติการใ...

ศุกร์, 20 เมษายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๑ : “ทองแท้ไม่กลัวไฟ...ขอใจสู้” ประชาร่วมรัฐก้าวสู่ สันติสุข        &nb...

ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า  กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”     ตำนานเรื่องราว “เล่าเก่า” ซ้ำๆ ผ่...

พุธ, 21 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๙ : เสี้ยวนาที...เปลี่ยนชีวิต     ในอดีตเกือบทุกมุมโลกแห่งการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ...

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข     ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้น...

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๖ : พรปีใหม่พระราชทาน “พลังใจ” สุดแสนยิ่งใหญ่ในใจชาว จชต.      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา...

จันทร์, 8 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๕  “เปลี่ยนความคิด” กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ๑ ปี ใน จชต.         ...

อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๓ :  สิทธิมนุษยชน...ดาบสองคม “จะสรรสร้างหรือทำลายประเทศชาติ”     “สิทธิมนุษยชน” หรือ H...

พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๒ : “สันติสุข ไม่แบ่งแยก” คือแก่นแท้ในความต้องการของพี่น้องประชาชน       &...

จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๑ : แผนที่ชีวิตตามคำพ่อ “ทำความดี รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก”     หมื่นล้าน “คำพ่อสอน...

พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๙ : เตรียมพร้อมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙      สมเด็จพระเจ้...

อังคาร, 24 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๓๘ ประชาร่วมรัฐหลอมใจ ร่วมบุญใหญ่  สู่สามัคคี      ย่ำเข้าสู่วันขึ้น  ๑๕  ค...

จันทร์, 16 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๗  ชาวโลกร่วมถวายราชสดุดีแสดงความอาลัย รัชกาลที่ ๙      “เราจะครองแผ่นดินโดยธร...

อาทิตย์, 8 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๕  สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”     ระบบ  “รัฐสวั...

พุธ, 13 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๔  เกษตรยั่งยืน “ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี”     การพัฒนาภาคการเกษตรถือได...

พุธ, 6 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๓  กด Like กด Share โพสต์ อย่างไรให้พ้น “คุก”       ปัจจุบันความเจริญก้...

ศุกร์, 1 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๒ “ปะการังเทียม” สร้างบ้านเพื่อปลาพลิกฟื้นสมดุลทางธรรมชาติ     การรณรงค์เรียกร้องให...

อังคาร, 29 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๓๐  ประชาพร้อมรัฐ รวมพลัง สกัดกั้น “คาร์บอมส์     ข่าวการสกัดกั้นเหตุ “คาร์บอมส์”...

จันทร์, 21 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๘  สืบสานตำนาน  “เข้าพรรษา หลองตอก ชาวใต้”     หากใครที่เดินทางมาภาคใต้แล...

อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๗  เข้าพรรษา “สร้างบุญ สร้างใจ สร้างสุข สู่สังคม”     เมื่อถึงวันแรม ๑ ค่ำ เ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๖  ยุคสงครามข่าวสาร “มุมกลับ” ที่สังคมต้องระวัง     ความเจริญทางเทคโนโลยีและสิ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๕  “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”     ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่แต...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๔  ศรัทธาแห่งหัวใจที่บริสุทธิ์ สู่การยุติความรุนแรง      ภายใต้กลิ่นไอแห่งกา...

อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๓  ประชารัฐร่วมใจ ปกป้องภัยมาตุภูมิ          &...

อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๒  ความเหมือนบนความแตกต่าง             ...

เสาร์, 17 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๒๑ ถังแก๊สหุงต้มคอมโพสิต “ถังรุ่นใหม่ เบา แรง ไม่เป็นสนิม”          ...

พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๐  เดือนรอมฎอน “เดือนแห่งความบริสุทธิ์อันประเสริฐ”     หลังจากผ่านวันที่ ๑ ของเดือนซ...

พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๑๙  มนต์เสน่ห์เบตง ๔ : “ เบตง ประตูชัยสุดชายแดนใต้ ก้าวสู่  AEC ”      “เม...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๘  มนต์เสน่ห์ เบตง ๓ : สนามบินเบตง “ เนรมิตฝัน สู่วันที่เป็นจริง ”      “อำเภอเบตง” ดินแดน...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๕ มนต์เสน่ห์ เบตง ๒ : เมืองต้นแบบ “หมู่บ้านปลากือเล๊าะห์”      “ปลากือเล๊าะห์” คำนี้ทำให้คนทั่วไ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๖ ผนึกกำลังประชาชน สร้างความเข้มแข็งสู่สันติสุข จชต.          เหตุการณ์ความไม่สงบ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๘ Grand  Mufti  เยือน จชต.     ในห้วงต้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ นี้  นับว่าเ...

พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕  ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาว จชต.     เมื่อวันที่ ๑๒  ม.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระ...

ศุกร์, 10 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔ ประชารัฐร่วมใจ ฟื้นฟูภัยหลังน้ำลด     สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ห้วงที่ผ่านมานั้น ด้วยความห่ว...

พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  “ ชป.กร. ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ”     อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยตั...

พุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  ทหารของประชาชน “สดุดี ผู้พันบอมบ์”     ท่ามกลางกระแสข่าวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...

จันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     เมื่อกล่าวถึง “กรุงชิง” ผืนป่าบนเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช สถานที่อันมีมนต์เสน่ห์แห่งความงาม...

อาทิตย์, 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ติวข้น ค้นฝัน นำเด็ก จชต. สู่รั้วมหาลัย      ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นห้วงที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศกำลังสอบเพื่...

จันทร์, 27 เมษายน 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศาสนากับความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา จชต.  จากเหตุการณ์คนร้ายพร้อมอาวุธสงครามหลบเข้าไปในบ้านของประชาชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนา...

อาทิตย์, 29 มีนาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

การขับเคลื่อนงานพัฒนาใน จชต. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""     นอกจาก “ทุ่งยางแดงโมเดล” แบบอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้า...

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “กำปงตักวา”      การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความเข้มแข...

เสาร์, 24 มกราคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮาบีบ อูมัร บินฮาฟิซ กับแบบอย่างท่านศาสดา     นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนนับพันแห่แหนต้อนรับ ท่าน ...

จันทร์, 22 ธันวาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนวิถีชีวิต คืนวัฒนธรรม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้     ปิดฉากด้วยรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าสำหรับชาวจังหวัดยะลา หลังเสร็จสิ้นงาน “มหก...

อาทิตย์, 31 สิงหาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ละหมาดฮายัต หนึ่งในวิถีมุสลิม      นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง เมื่อผู้นำศาสนาอิสลาม อุลามาอ พร้อมประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โต๊ะแนแบ กับบทบาทแก้ปัญหา จชต.     “โต๊ะแนแบ” เป็นคำมลายูถิ่นหมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน คำว่า“แนแบ”มาจากคำไทยว่า “นายบ้าน”ส่วนกำนันเรียกกันว่า“โต๊ะ...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันเข้าพรรษา   “บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์” คำทางพุทธศาสนา ที่เปรียบเทียบคุณค่าความงามอันเป็นรูปธ...

เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

๒ ศาสนา สร้างศรัทธา สู่สันติสุข      เดือนรอมฏอน หรือ“เดือนปอซอ”ตามชื่อเรียกของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดตาม...

เสาร์, 28 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวต่อไปกับการแก้ปัญหา จชต.     ภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภา...

จันทร์, 16 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยาเสพติด ไฟใต้ และภัยแทรกซ้อน     หลังจาก พลโท วลิต โรจนภักดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔/ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา...

ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บาดแผลที่บันนังกูแว     บ้านบันนังกูแว กลายเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงของคนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญติดต่อกันบ...

ศุกร์, 9 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นายอับดลฮาลีม เตะหมัดหมะ ผู้รายงานตัวตามมาตรา ๒๑ รายที่ ๕          นับเป็นรายที่ ๕ ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่เข้าร่วม...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวข้ามความรุนแรง ก้าวสู่ความมั่นคง  ย่างก้าวปีที่ ๑๑ ที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมๆ กับการแก้ปัญ...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

แผนการเก่าผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคที่ ๒ (จากปะลุกาสาเมาะถึงแม่ลาน)     เหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ายิงนายเจ๊ะมุ มะมัน พร้อมครอบครัวขณะกลับจากมัสยิดทำให...

พุธ, 5 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทผู้นำศาสนาต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้       ความร่วมมือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกองอำน...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้       หนึ่งทศวรรษผ่านไปของสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากก่อความ...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ...

อาทิตย์, 2 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด...

เสาร์, 1 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อสลายเขตอิทธิพลขบวนการ     หลังจากที่ปกปิดเป็นความลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนการและโครงสร้างของขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแ...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
 • เดือนรอมฎอน

   ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน     แม้ไม่มีตัวตนแต่สำหรับชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนอาจเปรียบได้ดังหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งได้จากไป และกลับมา

 • มติชน,ข่าวสด

  10 ปีกับวิถีคนแดนใต้ บทวิจัยเปื้อนอคติ เปลวเทียนในพายุ      นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เป็นเสมือนระฆังส่งสัญญาณเริ่มการปะทุของไฟใต้ระลอกใหม่ส่งเ

 • เรือจ้างชายแดนใต้

  เรือจ้างชายแดนใต้หนูจ๋าหนูอย่าซนอดทนสู้            ครูจะอยู่เคียงข้างสร้างศักดิ์ศรี มอบความรักให้ก่อเกิด