บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๓ : บทเรียนรู้ “การกระทำ ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”


บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”

ตอนที่  ๕๓ :  บทเรียนรู้ “การกระทำ  ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”

     ในเรื่องราวปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมา กว่าสิบปีนั้น  เมื่อมาทบทวนเหตุและผลของความเป็นมาที่เกิดขึ้น ทำให้มองเห็นถึง “ชุดความรู้” ที่เป็นสาเหตุหนึ่งแห่งการเกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จากจุดสูญเสียในหลากหลายเหตุการณ์ได้สะท้อนความเหมือนที่บ่งชี้ถึงปมเหตุสำคัญที่เกี่ยวโยงการเกิดเหตุความไม่สงบจากการใช้อาวุธความรุนแรง ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึง “ความรู้สึก” กับ “การกระทำ ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม”... จากสิ่งที่สังคมได้รู้กันดีว่า ตั้งแต่อดีตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวปะปนอยู่ในสังคมและคอยสร้าง “การกระทำทางสังคม” (social action) ในหลากหลายสิ่งเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความแตกแยกในสังคมพหุวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินอันสงบสุขแห่งนี้ จากสิ่งที่มองเห็นซึ่งได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับบทเรียนรู้ถึงความพยายามปลุกปั่นยุยงโดยใช้ “ข้อมูลเท็จข่าวลวง” ใส่ร้าย ป้ายสี สร้างเรื่องราวและฉากประกอบให้ดูสมจริงเพื่อให้สังคมหลงเชื่อจนเกิดความระแวงไม่ไว้วางใจอันเป็นจุดเริ่มต้นในการ ปูพรมความคิด สะกิดความรู้สึก พร้อมฝังรากลึกใน “ชุดความเชื่อที่ผิดเพี้ยน” โดยพยายามสร้างการรับรู้ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวในชุดความเชื่อซ้ำๆ เพื่อตอกย้ำโดยผ่านคืนและวันจนทำให้สังคมถูกกลืนกลายความรู้สึกที่ดีเป็นความไม่พอใจและกลายเป็น “อคติ” (bias) ที่ได้แสดงออกทางสีหน้า แววตา กริยาต่อต้าน และพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่อให้เห็นถึงการ “ปิดประตู” ไม่เปิดรับเหตุผลความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า  และนี่คือ จุดก่อเกิดในปัญหาเล็กๆ แต่ช่าง “เปราะบาง” ในความรู้สึกที่ถูกหมักหมมอยู่ภายในใจ ซึ่งเมื่อได้ทำการตีโจทย์เคาะความคิดใน “การกระทำ” กับจุดมุ่งหมายของกลุ่มคนทำลายชาติเหล่านี้ จึงทำให้นึกถึงองค์ความรู้ที่อาจเป็นกุญแจไขปัญหานั่นคือ “การจำแนกแยกกลุ่มคน” ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการสร้างความแคลงใจเพื่อมุ่งสู่การทำลายสังคมดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต จากชุดความรู้ตามแนวคิดด้านสังคมและมานุษยวิทยาทำให้เรียนรู้ว่า วิธีการสร้างความร้าวฉานในสังคมบนความหลากหลายนั้นอาจมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามเพื่อสร้างกระบวนการแยกกลุ่มคน โดยใช้แนวคิดบริบทแห่ง “ชาติพันธุ์” (ethnicity) มาจัดวางสร้างชุดความรู้ที่บิดเบือนเข้าสู่กระบวนการจัดสร้าง “มโนทัศน์” (concept) หรือภาพรวมด้วยการบ่มเพาะปลูกฝังความคิดหล่อหลอมย้ำซ้ำให้กับคนในสังคมที่มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรมเดียวกันซึ่งเป็นการง่ายต่อการสร้างเรื่องราวให้ผู้คนได้คล้อยตามหลงเชื่อไปกับ “ชุดความคิดที่บิดเบือน” ใน ๒ ประเด็นหลักนั่นคือ ชุดบิดเบือนอิงประวัติศาสตร์ และชุดบิดเบือนหลักคำสอนศาสนา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญทางความคิดในการสร้างความแปลกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมดังเช่นบทเรียนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยชุดความคิดดังกล่าวนี้ ได้ถูกเผยแพร่พร่ำสอนแอบแฝงผ่านเข้าไปยังสถานศึกษา  ศาสนสถาน และทำการสร้างการรับรู้บอกเล่าซ้ำๆ ตอกย้ำความคิดจน “ข่าวเท็จข่าวลวง” ได้กลับกลายเป็นความเชื่อว่าคือ “เรื่องจริง”  ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง “ความต่างของมนุษย์” ตามแนวคิด “ชาติพันธุ์” ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกมาพร้อมกับกระบวนการสร้างรัฐชาติใหม่ของประเทศต่างๆ  ในทวีปอัฟริกาและทวีปเอเชียภายหลังการล่มสลาย  ในยุคล่าอาณานิคมของโลกตะวันตกที่ทำให้แนวคิดในเรื่อง  “เชื้อชาติ”  (race) และ  “ชนเผ่า”  (tribe) ได้จางหายไปในขณะนั้น และไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในเรื่อง เชื้อชาติ ชนเผ่า หรือชาติพันธุ์นั้น ล้วนต่างเป็นกระบวนการสร้าง “มโนทัศน์” หรือภาพรวมเพื่อการจำแนกจัดแยกคนในกลุ่มต่างๆ  โดยเชื้อชาติและชนเผ่าสามารถตีความหมายให้เห็นชัดเจนได้จากรูปลักษณ์ต้นตระกูลเชื้อสายที่สืบทอดกันมา แต่สำหรับแนวคิดเรื่อง   “ชาติพันธุ์” การตีความหมายยังเกิดข้อโต้แย้งถกเถียงที่ยังคงคลุมเครือซึ่งที่ผ่านมา ในแต่ละประเทศที่ได้หยิบแนวคิด “ชาติพันธุ์” นี้ขึ้นมาเพื่อจัดสร้างการเมืองและ การปกครองต่างจะให้ความหมายของที่มาในกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกันออกไป  ในหลักทฤษฎีตามแนวคิดของ  “แม็กซ์  เวเบอร์” นักคิดคลาสสิคที่ศึกษาเรื่องนี้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นต้นแบบให้นักคิดมากมายนำไปพัฒนาต่อยอดนั้น เวเบอร์ ได้ให้ความหมายของ “ชาติพันธุ์” ว่าเกิดจาก “การกระทำ” โดยการนำความเชื่อที่เหมือนกัน หรือ ประวัติศาสตร์ ความทรงจำในเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองอาณานิคมหรือการถูกขับไล่ถิ่นฐานและการอพยพย้ายถิ่นในอดีต ประกอบกับการเสนอแนวคิดเรื่องการมี “เชื้อสายร่วมกัน” (common descent) ซึ่งมิใช่เชื้อสายทางเครือญาติ พันธุกรรม หรือทางสายโลหิต  โดยการจัดสร้างกลุ่มคน “ชาติพันธุ์” นั้นจะเริ่มจากการสร้าง “การกระทำ” ด้วยเรื่องราวต่างๆ เพื่อหล่อหลอมให้สังคมเกิด “ความทรงจำร่วม”และมองเห็นภาพเหล่านั้นเป็น “มโนทัศน์” ร่วมกัน  ซึ่งภาพรวมเช่นนี้เกิดจากความเชื่อที่มาจากความคิดของบุคคลที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริง จึงทำให้เรียกความเชื่อเช่นนี้ว่า “ความเชื่อแบบอัตวิสัย” หรือ “จิตวิสัย” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ความรู้และความเชื่อ” ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง  โดย “มโนทัศน์” ในความเชื่อแบบอัตวิสัยนี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกให้เกิดความผูกพันในแผ่นดิน วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนสามารถก่อรูปเป็น “อัตลักษณ์ร่วมทางชาติพันธุ์” ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้  ในแนวคิดของนักทฤษฎีอย่าง ชาร์ลส์  เอฟ  คายส์ (Charles F. Keyes) ซึ่งได้นำแนวคิดของเวเบอร์มาพัฒนาเพื่ออธิบายสังคมถึง “การเข้าใจความแตกต่างอันซับซ้อนของกลุ่มชน” จนได้เสนอแนวคิดที่หนุนเสริมในเรื่อง “การขยายความเป็นเครือญาติ” (kinship) จากคน “ผู้สืบเชื้อสายเดียวกันทางสังคม” (social  descent) โดยมี “วัฒนธรรม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาตีความเล่าขานประสบการณ์ในความสัมพันธ์แต่ละห้วงเวลาของผู้คนในอดีต  โดยนักคิดสายตีหลายท่านความต่างมองแนวคิดของ คายส์ ว่าล้วนเป็นการเปิดมิติความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาระหว่าง อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และรัฐชาติ อีกทั้งการให้ความหมาย “ชาติพันธุ์” ผ่านการเล่าเรื่องราวความทรงจำอันเจ็บปวด ความรุนแรง ความพ่ายแพ้ การถูกบังคับ ซึ่ง คายส์  เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์และเป็น “ชุดความคิด” ที่นำไปสู่การสร้างการรับรู้เพื่อให้สังคมซึมซับเป็นความเชื่อแบบอัตวิสัยและกลายเป็น “อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์” ในเวลาต่อไป ด้วยความกำกวมไม่ลงรอยของหลากหลายแนวคิดที่มีมุมมองเรื่อง “ชาติพันธุ์”  จึงทำให้ในห้วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ หลากหลายประเทศที่ได้นำแนวคิดเรื่อง “ชาติพันธุ์” มาใช้แบบผสมปนเปและส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความขัดแย้งจากปัญหาในความรู้สึกซึ่งถือเป็นความ “เปราะบาง” ที่นำไปสู่ความคิดเห็นต่าง การเผชิญหน้าและพัฒนาไปสู่ความรุนแรงกลายเป็นปัญหาชาติพันธุ์ที่ได้สร้างความหายนะให้กับหลายประเทศในแถบเอเชีย และแพร่กระจายกลายเป็นสถานการณ์ร่วมสมัยไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลก  ซึ่งในความจริงแล้ว  อาจมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม “ชาติพันธุ์” คือการรวมคนจากแนวคิดในอดีตเรื่อง “เชื้อชาติ” และ “ชนเผ่า” เข้าไว้ด้วยกัน จึงอาจตีความหมายในอีกมิติหนึ่งได้ว่า  “ชาติพันธุ์”  คือทุกคนที่ถือกำเนิดอยู่ในสังคมเดียวกันที่มีวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา   ที่ต่างกันและยังสืบทอดคงอยู่ในสังคมนั้น  ดังนั้น  จึงไม่มีความจำเป็นใดที่สังคมต้อง “กระทำ” การจัดแยกกลุ่มคนด้วยความแตกต่างและนี่คือ  “ความเป็นจริง”  ที่ทุกคนในสังคมควรได้รับรู้... แม้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนในเรื่องการแบ่งกลุ่ม “ชาติพันธุ์” ที่มีการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์มาบิดเบือนสร้าง “มโนทัศน์” ให้เกิดความเชื่อแบบอัตวิสัยในความทรงจำร่วมที่ผิดไปจากความเป็นจริง โดยสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในอดีตถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มคน ผู้จ้องทำลายสังคมที่คอยยุยงบ่มเพาะจนทำให้ในบางพื้นที่กลายเป็นแหล่งพักพิงหลบซ่อนของกลุ่มผู้ใช้อาวุธและความรุนแรง และรวมไปถึง ทุกกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมาย จนทำให้ชาวบ้านที่อาศัย อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ต้องตกอยู่ใต้อาณัติคำสั่งการ ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่ได้รับ ความเป็นธรรมและยังต้องทนจมปรักกับความเศร้าความปวดร้าวที่สร้างความขมขื่นใจไม่ต่างกับการถูกกดขี่  เอารัดเอาเปรียบที่ยากจะขัดขืน และนี่คือ “ความจริง” ประการหนึ่งที่เกิดจากฝีมือของกลุ่มผู้สร้างความแตกแยกในสังคม  นอกจากนี้  ในยุคสมัยแห่งเสรีภาพทางความคิดบนโลกไซเบอร์ที่ยาก  จะควบคุมนี้   ภาพแห่งความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นบนโลก “สังคมออนไลน์” ที่เกิดจากต้นเหตุแห่ง “ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวกำกวม” รวมกระทั่ง “คำเค้า...เล่าว่า” ได้กลายเป็นสิ่งตีรวนกวนความสงบสุข ในสังคมและบางครั้งได้นำไปสู่การโต้เถียง ความเห็นไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นกับมิตรสหายในกลุ่มออนไลน์ต่างๆ  ซึ่งจะพบเห็นความสับสนวุ่นวายมากมายจนแทบไม่ซ้ำในแต่ละวัน  โดยจุดเหมือนที่เห็นได้ชัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือ ปมประเด็นกระแสที่ถูกหยิบยกมาทุ่มเถียง ด่าทอล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่สร้างความไม่พอใจ  ความเกลียดชัง ที่เพิ่มช่องว่างในความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐให้เหินห่างออกจากกันทีละน้อย  ซึ่งนี่อาจคือกระบวนการเสี้ยมให้  “รบกันเอง” ซึ่งหากมองเพียง ผิวเผินแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่สิ่งที่เป็นเงาแอบแฝงอยู่นั้นอาจคือกระบวนการสร้าง “ชุดความคิด” ด้วยการปลุกปั่นพร้อมย้ำตีกระแสบอกเล่าซ้ำๆ เพื่อบ่มเพาะความคิดปลูกฝังความรู้สึกให้สังคมโอนเอนคล้อยตามจนเกิดความเชื่อแบบอัตวิสัยกลายเป็น “มโนทัศน์” ภาพรวมแห่งความ ไม่ลงรอยระหว่างคนในสังคมเดียวกันและกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกรณีเช่นนี้ได้มีความคล้ายคลึงกับกระบวนวิธีการสร้างความแตกแยกเพื่อทำลายประเทศชาติที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีเคยได้กระทำมาแล้วในอดีต ดังนั้น “สังคมเองจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อไปได้อีกหรือ? และประเทศชาติจะอยู่อย่างไร หากทุกคน ยังละเลยอยู่เช่นนี้...” ในบทเรียนที่สังคมเคยต้องสูญเสียสิ่งดีงามไปย่อมไม่อาจเสียเปล่าได้หากทุกคนในสังคมตื่นตระหนักและร่วมกันรับรู้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจใน “ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น” พร้อมจับมือ  สรรสร้างแสดงพลังแห่ง “ความเข้มแข็งในชุมชน” โดยเฉพาะการรวมพลังในสังคม “กลุ่มออนไลน์” ที่ชาวไซเบอร์ทุกคนไม่ควรมองข้ามและพร้อมใจระมัดระวังในการรับรู้ เผยแพร่ ส่งต่อไปสู่สังคม  สื่อออนไลน์อื่น โดยต้องตระหนักรู้เสมอว่า “ข้อมูลข่าวสาร” หรือข้อความการแสดงความคิดเห็นที่หมิ่นเหม่ยุยง ปลุกปั่น และข้อความที่ลดทอนความเชื่อมั่นของภาครัฐเหล่านั้น  อาจเป็น “กับดักหลุมพราง” ที่ทำลายสังคมและประเทศชาติของเราเองได้   ซึ่งในพลังแห่ง “ความสามัคคี” ที่มีอยู่ในหมู่ชนทุกคนในชาตินั้นย่อมเป็นพลังสำคัญที่ชนะอุปสรรคกำจัดศัตรูผู้รุกรานได้ดีที่สุด ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาในความสงบสุขที่เป็นความต้องการอันแท้จริงของพี่น้องประชาชนทุกคนมาแล้ว  และสิ่งนั้นคือ “ความจริง” ที่ทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึง “สันติสุข” ของพี่น้องประชาชนทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นการรวมพลังออกมาเรียกร้องให้ “ยุติการใช้อาวุธความรุนแรง” หรือการแสดงพลังความสามัคคีของ “กองทัพไซเบอร์” เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๑ ปีที่แล้ว ที่ทุกคนทุกศาสนาต่างเสียสละเวลาร่วมกันติดตามกลุ่มคนร้ายปล้นรถยนต์  ๗  คันไปประกอบวัตถุแสวงเครื่องนำไปก่อเหตุรุนแรงโดยร่วมกันแจ้งเบาะแสในโลกออนไลน์จนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถสกัดระงับยับยั้งเหตุรุนแรงไว้ได้ภายในวันเดียวกันนั้น  และนี่เองคือ “ความจริง”  ของพี่น้องประชาชนทุกศาสนาที่ต่างแสวงหาและพร้อมจะปกป้องความสงบสุข รวมถึงความต้องการในสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประสานเป็น “ประชารัฐร่วมใจ” ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน จนสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ใช้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยตนเองได้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชเกษตร การประมง รวมถึงการขอรับตัวอย่างสายพันธุ์ทางการเกษตรที่ทำให้ประชาชนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพตามความถนัดและความต้องการซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่จนใช้เป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิตบนถิ่นกำเนิดของตัวเองได้อย่างยั่งยืน เหล่านี้เองคือชุด “ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์” มากกว่าการเลือกทางเดินด้วย “การก่อเหตุใช้อาวุธความรุนแรง” ที่ไม่พ้นต้องหลบหนี ไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งท้ายสุดผู้รับเคราะห์และต้องทนทุกข์คงไม่พ้นครอบครัวและลูกน้อย เช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่ยังคงยุยงปลุกปั่นสังคมอยู่ในขณะนี้  ซึ่งสังคมคงอาจพอรู้ได้แล้วว่า กลุ่มคนทำลายประเทศชาติเหล่านี้กระทำสิ่งต่างๆ ไปเพียงเพื่อ “หวังกอบโกยและแสวงประโยชน์แก่ตนเองบนความทุกข์ของพี่น้องประชาชน”  นอกจากนี้ ในสิ่งที่สูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่ต้องถูกทำลายไปกับการกระทำอันเลวร้ายนั่นคือ “ศาสนา” ที่ตลอดเวลาได้ถูกหลบหลู่ด้วยการนำหลักคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์มาย่ำยีแสวงประโยชน์อย่างไร้ความยำเกรง จนทำให้บรรดาผู้นำศาสนาทั้งในและต่างประเทศต่างวิตกกังวลในความบิดเบือนที่เกิดขึ้นและต่างได้เดินทางมาสร้างการรับรู้ออกเผยแพร่หลักคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ จากกรณีความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำก้าวล่วงในประเด็นเรื่องของ “ศาสนา” อย่างไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ ได้ทำให้ผู้นำศาสนามุสลิมในประเทศไทยไม่อาจอยู่เฉยกับคำเผยแพร่ที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งสังคมอาจเกิดความเชื่อในสิ่งที่ผิดเพี้ยนความจริงในหลักคำสอนศาสนาอันนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและเกิดการกระทำอันไม่เหมาะสม ดังนั้น ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จึงได้สร้างการรับรู้ออกเผยแพร่ผ่านทีวีสำนักจุฬาราชมนตรีและสื่อแขนงต่างๆ ในการชี้แนะชาวมุสลิมในประเทศไทยให้มองถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันใน “สังคมพหุวัฒนธรรม” ด้วยความเข้าใจให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความห่วงใยถึงการกระทำที่สร้างความแตกแยกในสังคมซึ่งนั่นจะนำไปสู่ความสูญเสียในอิสลามต่อไปได้และในปัจจุบันเริ่มจะเห็นเค้ารางเกิดขึ้นแล้วในสังคมแห่งนี้  โดยในโอกาสอันดีของ “เดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งแห่งศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์” ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๙  ประจำปี ๒๕๖๑ นี้  กลิ่นไอสวรรค์แห่ง “สันติสุข” ที่ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนาได้ร่วมกันปกป้องพร้อมสรรเสริญสิ่งดีงามคุณความดีของทุกหมู่ชนที่ได้ร่วมกันผสานความรักความศรัทธาในสายสัมพันธ์อันดีซึ่งมีอยู่ในตัวตนของทุกคนนั้น  ขอจงได้รวมเป็น “พลังความสามัคคี” ที่สร้างความเข้มแข็งในหมู่ชนคนในชาติและร่วมกันสรรสร้างผืนแผ่นดินแห่งนี้สู่ “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ด้วยความเข้มแข็งในรักและสามัคคีและ “ความจริงความถูกต้อง” เพื่อร่วมกันปกป้อง “ทุกศาสนา” มิให้ถูกเบียดเบียนทำลายจนเสื่อมถอยไปกับการกระทำของพวก “ชัยฏอน” شيطان เหล่าซาตานมารร้ายที่เป็นศัตรูทำลายหมู่มวลมนุษย์และคอยหลอกลวงโน้มน้าวให้คนดีในศรัทธาแห่งพระผู้เป็นเจ้าต้องตกหลุมพรางหลงเชื่อและกระทำในสิ่งผิดที่ฝ่าฝืนบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ทุกศาสนาต่างมีหลักคำสอนให้ ทุกคนผู้ศรัทธาได้กระทำความดี  มีความเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน  และไม่รังแกเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนทุกศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ ต่างอาจมี “ชาติพันธุ์” เดียวกันและเป็น “พี่น้อง” ครอบครัวในสังคมเดียวกันที่สามารถใช้ชีวิตตามวิถีที่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยพลังแห่งความรักและศรัทธาอันนำมาซึ่งความสามัคคีของทุกคนในชาติ  พร้อมกันนี้  ขอประทานพรให้คุ้มครองจิตใจ ทุกศาสนิกชนในสังคมได้มีจิตใจแข็งแกร่งและยึดมั่นใน “การกระทำ” สิ่งดีงามตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่ถูกต้องแท้จริง เพื่อความสงบ “สันติสุข” สู่ผองชนและลูกหลานสืบต่อไปทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์... อามีนآمين

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า


รูปภาพ
พสกนิกรชาวยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
           23 ตุลาคม 2562 นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวยะลาทุกหมู่เหล่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุส...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พสกนิกรจังหวัดยะลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก เนื่...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบา...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลั...
อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราช...
อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
          วันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ลานกิจกรรมนักศึกษาชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
119 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมรา...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า "สังวาลย์" พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 เข้าศึกษาที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ผู้รับอิ่มใจผู้ให้อิ่มบุญ
จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
          วันที่ 20 ต.ค.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมมอบทุนก...
อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2019
          วันที่ ( 19 ตุลาคม​2562​ เวลา​ 12.30 น.)   ที่ วัดสุธรรมาราม (วัดสระใหญ่) ตำบล​ฉลอง อำเภอ​สิชล จังหวัด​นครศรีธรรมราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เตือน 14 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก..
เสาร์, 19 ตุลาคม 2019
          กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน️เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 12 (308/2562) ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
"ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสั...
เสาร์, 19 ตุลาคม 2019
          วันนี้ ( 18 ต.ค.62 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้ว...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
     กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 17 ตุลาคม 2562)     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 13 ตุลาคม 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่บุกค้นโกดัง ปาดังเบซาร์ ยึดของกลาง...
พุธ, 16 ตุลาคม 2019
         เจ้าหน้าที่บุกค้นโกดัง ปาดังเบซาร์ ยึดของกลางใบกระท่อมได้กว่า 1 ตัน กำลังทหารร้อย ร.5021 กว่า 10 นาย บุกตรวจค้นโกดังข้างวัด ใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 จับกุมเครือข่ายยาเสพต...
พุธ, 16 ตุลาคม 2019
          สืบเนื่องเมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 พ.ท.สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.22 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เจ้...
พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2019
จากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ขณะเดินทางกลับจากการร่วมประชุมประจำเดือน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก...
จันทร์, 30 กันยายน 2019
          เมื่อวันที่ (26 กันยายน 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการตรวจค้นโรงเรียนเอกชนสอน...
อังคาร, 24 กันยายน 2019
          จากกรณีเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ 2562 ผ่านมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด และ...
อังคาร, 17 กันยายน 2019
     จากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด และยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ อส.ชคต.นาประดู่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แถลงการณ์ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2019
          จากกรณี นาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงได้ช๊อคหมดสติภายในหน่วยซักถาม ฉก.ทพ.๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
เสาร์, 24 สิงหาคม 2019
          จากกรณีมีผู้ โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว และ เว็บเพจข่าวความจริงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ชื่อ พรเพ็ญ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำจะเร่งรัดบังคับใช้กฏหมายกับผู...
พุธ, 21 สิงหาคม 2019
          จากกรณีคนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดก่อกวนพร้อมกันหลายจุดในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 20 ส.ค. 62)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อ...
จันทร์, 07 ตุลาคม 2019
     ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึ...
พุธ, 11 กันยายน 2019
     เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ฉก.ทพ. 47 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกา...
อาทิตย์, 28 กรกฏาคม 2019
     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 0900 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2019
     วันนี้ 24 มิ.ย.62, 1330 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฉก.ทพ. 33 สนองนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการลงพื...
จันทร์, 29 เมษายน 2019
     ที่ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 สนองนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บ...
จันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2019
     วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงเรียนญาลันนันบารู ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอัจฉ  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผอ.ศูนย์สันติวิธี/ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานและร่...
ศุกร์, 25 มกราคม 2019
     วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปิยะมิตร 1 โรงแรมการ์เด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมนำศาสนา 10 องค์กร หารือเกี่ยวกับปัญ...
พฤหัสบดี, 24 มกราคม 2019
     วันนี้ ( 23 มกราคม 2562 ) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบ...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยป้อง...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิ...
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ สนามฟุตบอลบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นาวาเอก... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

เขียนโดย : ไชนะ  อูมา          นโยบายการเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กให้เป็นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคมใต้...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เรียบเรียงโดย/มัสเตาะฯ          “พื้นที่ไม่สงบ ยาเสพติดไม่หมด เราจะพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างไร” นับตั้งแต่วันประกาศนโยบ...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย วรวลัญช์ เคนธ์ผาพงศ์         “ทหารพราน” เมื่อได้ยินชื่อนี้ หลายคนคงนึกถึงภาพของชายฉกรรจ์ สวมใส่เครื่องแบบสีดำพร้อมอา...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย รุสนี  สายหยุด            ​“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของท...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     ความหมาย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จากองค์ความรู้ใน จุลสารการจัดองค์ความรู้ สำนักพระราชวัง กล่าวไว้ว่า คือ พระราชพิธีสำคัญในการประกอบพระ...

อังคาร, 30 เมษายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ตอนที่ ๖๗ : รวมพลังขจัดยาเสพติด... คืนสุขสู่ครอบครัวพี่น้องชาว จชต.           ยาเสพติด ภัยร้ายที่ทำลาย “คน” ทำลายคว...

อาทิตย์, 10 มีนาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒  มีข้อความลายพระราชหัตถ์พระราชทานว่า           “ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ...

อังคาร, 8 มกราคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๔ :  บริหารใจ ความยิ่งใหญ่สู่... สันติสุข     ในสภาวะความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นมากมา...

อาทิตย์, 2 ธันวาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๒ : การศึกษา “เกราะความคิด” มรดกชีวิตสู่ความสุขสบาย         &nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๑ : ข่าวลือ...หนึ่งในภัยคุกคาม “ความสุข” ในสังคม จชต.“ความสุข”  มักถูกคุกคามด้วย “การกระทำ” ฉันใด...&nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”     การพัฒนา หรือเรี...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๙ : สร้างสุขให้ชีวิตด้วย “ทางสายกลาง และความจริงอันประเสริฐแห่ง อริยสัจ ๔” “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๘ :  “น้ำพระราชหฤทัย” พลังใจยิ่งใหญ่ สู่ความแข็งแกร่งของพสกนิกรชาวไทย"ด้วยความรัก และ ห่วงใย ขอเป็นกำลัง...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     ตอนที่  ๕๗              ...

พุธ, 31 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๓ : สันติชน ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐๐     “ไทยแลนด์ ๔.๐๐”  เชื่อว่าทุกคนต่างคุ้นหูพอสมควรเพราะนั่นค...

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    โดยกรมวิชาการเกษตร  มอบสารชีวภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา แก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหิน ในพื้นที่ เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒน...

จันทร์, 25 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๕ :  “เข้าใจเนื้อแท้ทุกชีวิต ด้วยหลักธรรมอัศจรรย์ วันวิสาขบูชา”        ...

อังคาร, 19 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๔ :  “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”      หนทางแห่ง “ความสงบสุข” ของ...

พฤหัสบดี, 7 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๕๓ :  บทเรียนรู้ “การกระทำ  ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”      ในเรื่องราว...

พุธ, 30 พฤษภาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๒ : “ความรุนแรง” กับคำถามว่า ทำไม...?โดย  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.“ทำไม??? ต้องยุติการใ...

ศุกร์, 20 เมษายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๑ : “ทองแท้ไม่กลัวไฟ...ขอใจสู้” ประชาร่วมรัฐก้าวสู่ สันติสุข        &nb...

ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า  กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”     ตำนานเรื่องราว “เล่าเก่า” ซ้ำๆ ผ่...

พุธ, 21 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๙ : เสี้ยวนาที...เปลี่ยนชีวิต     ในอดีตเกือบทุกมุมโลกแห่งการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ...

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข     ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้น...

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๖ : พรปีใหม่พระราชทาน “พลังใจ” สุดแสนยิ่งใหญ่ในใจชาว จชต.      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา...

จันทร์, 8 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๕  “เปลี่ยนความคิด” กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ๑ ปี ใน จชต.         ...

อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๓ :  สิทธิมนุษยชน...ดาบสองคม “จะสรรสร้างหรือทำลายประเทศชาติ”     “สิทธิมนุษยชน” หรือ H...

พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๒ : “สันติสุข ไม่แบ่งแยก” คือแก่นแท้ในความต้องการของพี่น้องประชาชน       &...

จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๑ : แผนที่ชีวิตตามคำพ่อ “ทำความดี รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก”     หมื่นล้าน “คำพ่อสอน...

พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๙ : เตรียมพร้อมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙      สมเด็จพระเจ้...

อังคาร, 24 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๓๘ ประชาร่วมรัฐหลอมใจ ร่วมบุญใหญ่  สู่สามัคคี      ย่ำเข้าสู่วันขึ้น  ๑๕  ค...

จันทร์, 16 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๗  ชาวโลกร่วมถวายราชสดุดีแสดงความอาลัย รัชกาลที่ ๙      “เราจะครองแผ่นดินโดยธร...

อาทิตย์, 8 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๕  สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”     ระบบ  “รัฐสวั...

พุธ, 13 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๔  เกษตรยั่งยืน “ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี”     การพัฒนาภาคการเกษตรถือได...

พุธ, 6 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๓  กด Like กด Share โพสต์ อย่างไรให้พ้น “คุก”       ปัจจุบันความเจริญก้...

ศุกร์, 1 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๒ “ปะการังเทียม” สร้างบ้านเพื่อปลาพลิกฟื้นสมดุลทางธรรมชาติ     การรณรงค์เรียกร้องให...

อังคาร, 29 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๓๐  ประชาพร้อมรัฐ รวมพลัง สกัดกั้น “คาร์บอมส์     ข่าวการสกัดกั้นเหตุ “คาร์บอมส์”...

จันทร์, 21 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๘  สืบสานตำนาน  “เข้าพรรษา หลองตอก ชาวใต้”     หากใครที่เดินทางมาภาคใต้แล...

อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๗  เข้าพรรษา “สร้างบุญ สร้างใจ สร้างสุข สู่สังคม”     เมื่อถึงวันแรม ๑ ค่ำ เ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๖  ยุคสงครามข่าวสาร “มุมกลับ” ที่สังคมต้องระวัง     ความเจริญทางเทคโนโลยีและสิ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๕  “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”     ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่แต...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๔  ศรัทธาแห่งหัวใจที่บริสุทธิ์ สู่การยุติความรุนแรง      ภายใต้กลิ่นไอแห่งกา...

อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๓  ประชารัฐร่วมใจ ปกป้องภัยมาตุภูมิ          &...

อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๒  ความเหมือนบนความแตกต่าง             ...

เสาร์, 17 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๒๑ ถังแก๊สหุงต้มคอมโพสิต “ถังรุ่นใหม่ เบา แรง ไม่เป็นสนิม”          ...

พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๐  เดือนรอมฎอน “เดือนแห่งความบริสุทธิ์อันประเสริฐ”     หลังจากผ่านวันที่ ๑ ของเดือนซ...

พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๑๙  มนต์เสน่ห์เบตง ๔ : “ เบตง ประตูชัยสุดชายแดนใต้ ก้าวสู่  AEC ”      “เม...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๘  มนต์เสน่ห์ เบตง ๓ : สนามบินเบตง “ เนรมิตฝัน สู่วันที่เป็นจริง ”      “อำเภอเบตง” ดินแดน...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๕ มนต์เสน่ห์ เบตง ๒ : เมืองต้นแบบ “หมู่บ้านปลากือเล๊าะห์”      “ปลากือเล๊าะห์” คำนี้ทำให้คนทั่วไ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๖ ผนึกกำลังประชาชน สร้างความเข้มแข็งสู่สันติสุข จชต.          เหตุการณ์ความไม่สงบ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๘ Grand  Mufti  เยือน จชต.     ในห้วงต้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ นี้  นับว่าเ...

พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕  ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาว จชต.     เมื่อวันที่ ๑๒  ม.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระ...

ศุกร์, 10 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔ ประชารัฐร่วมใจ ฟื้นฟูภัยหลังน้ำลด     สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ห้วงที่ผ่านมานั้น ด้วยความห่ว...

พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  “ ชป.กร. ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ”     อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยตั...

พุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  ทหารของประชาชน “สดุดี ผู้พันบอมบ์”     ท่ามกลางกระแสข่าวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...

จันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     เมื่อกล่าวถึง “กรุงชิง” ผืนป่าบนเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช สถานที่อันมีมนต์เสน่ห์แห่งความงาม...

อาทิตย์, 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ติวข้น ค้นฝัน นำเด็ก จชต. สู่รั้วมหาลัย      ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นห้วงที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศกำลังสอบเพื่...

จันทร์, 27 เมษายน 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศาสนากับความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา จชต.  จากเหตุการณ์คนร้ายพร้อมอาวุธสงครามหลบเข้าไปในบ้านของประชาชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนา...

อาทิตย์, 29 มีนาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

การขับเคลื่อนงานพัฒนาใน จชต. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""     นอกจาก “ทุ่งยางแดงโมเดล” แบบอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้า...

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “กำปงตักวา”      การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความเข้มแข...

เสาร์, 24 มกราคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮาบีบ อูมัร บินฮาฟิซ กับแบบอย่างท่านศาสดา     นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนนับพันแห่แหนต้อนรับ ท่าน ...

จันทร์, 22 ธันวาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนวิถีชีวิต คืนวัฒนธรรม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้     ปิดฉากด้วยรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าสำหรับชาวจังหวัดยะลา หลังเสร็จสิ้นงาน “มหก...

อาทิตย์, 31 สิงหาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ละหมาดฮายัต หนึ่งในวิถีมุสลิม      นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง เมื่อผู้นำศาสนาอิสลาม อุลามาอ พร้อมประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โต๊ะแนแบ กับบทบาทแก้ปัญหา จชต.     “โต๊ะแนแบ” เป็นคำมลายูถิ่นหมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน คำว่า“แนแบ”มาจากคำไทยว่า “นายบ้าน”ส่วนกำนันเรียกกันว่า“โต๊ะ...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันเข้าพรรษา   “บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์” คำทางพุทธศาสนา ที่เปรียบเทียบคุณค่าความงามอันเป็นรูปธ...

เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

๒ ศาสนา สร้างศรัทธา สู่สันติสุข      เดือนรอมฏอน หรือ“เดือนปอซอ”ตามชื่อเรียกของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดตาม...

เสาร์, 28 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวต่อไปกับการแก้ปัญหา จชต.     ภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภา...

จันทร์, 16 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยาเสพติด ไฟใต้ และภัยแทรกซ้อน     หลังจาก พลโท วลิต โรจนภักดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔/ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา...

ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บาดแผลที่บันนังกูแว     บ้านบันนังกูแว กลายเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงของคนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญติดต่อกันบ...

ศุกร์, 9 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นายอับดลฮาลีม เตะหมัดหมะ ผู้รายงานตัวตามมาตรา ๒๑ รายที่ ๕          นับเป็นรายที่ ๕ ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่เข้าร่วม...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวข้ามความรุนแรง ก้าวสู่ความมั่นคง  ย่างก้าวปีที่ ๑๑ ที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมๆ กับการแก้ปัญ...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
 • ปอเนาะญาลันนันบารู

  ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ

 • พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม

  พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด