บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”

ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า  กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”

     ตำนานเรื่องราว “เล่าเก่า” ซ้ำๆ ผ่านกาลเวลาสู่โลกที่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับแก้วใบใหม่ที่เจียระไนน่าหลงใหล ที่...ยังไง “สันติสุข” ก็คงเดิมอยู่ในความต้องการของทุกคนมาแต่ช้านาน  ซึ่งสังคมโลกต่างเข็ดขยาด “ความรุนแรง” ที่คอยวนเวียนวกวนจนสร้างความสูญเสียในหลายเหตุการณ์ให้เป็นตำนานสอนใจในบทเรียนชื่อตอน “สันติสุข” สู่ชนรุ่นหลังที่เหล่าบรรพชนต่างแลกมาด้วยเลือดเนื้อน้ำตาผ่านฉากชีวิตหลายบทหลายตอนเพื่อเพรียกหา “ความสงบสุข” มากกว่าการต่อสู้และใช้ความรุนแรงจนอาจกล่าวได้ว่า  “ความสงบสุขของสังคมที่ยั่งยืนนั้น ย่อมถูกโอบอุ้มด้วยสันติสุขโดยไร้เงาของการใช้ความรุนแรง...เช่นนั้นแล้ว ผู้จ้องทำลายล้างความสงบสุขย่อม ชักพา “ความรุนแรง” มาใช้ทำร้ายพี่น้องประชาชน เพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากการทำลายสังคมและประเทศชาติ” จากข้างหลังภาพความพังพินาศสูญเสียในประวัติศาสตร์สงครามโลกยุคสมัยการ “ล่าอาณานิคม” ที่นักวิเคราะห์ได้กล่าวถึง “บ่อนทำลายความสงบสุข” ปมการสร้างความขัดแย้งความแตกแยกด้วยการบ่มความคิดให้เกิด “อคติทางชาติพันธุ์” (Ethnocentrism) ที่คนหมู่มากในสังคม ถูกชักนำให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยใช้ความต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและอื่นๆ จนทำให้สังคมเกิดการแตกแยกในความรักความสามัคคีเพื่อแยกคนออกจากกันซึ่งเรียกแนวคิดกลุ่มนี้ว่า “ลัทธินิยมเชื้อชาติ” ซึ่งบางคนมีแนวคิดรุนแรงสุดโต่งจนกลายเป็นพวก “ลัทธิเหยียดเชื้อชาติ” (Racism) ที่แบ่งแยกแม้กระทั่งสีผิว  และด้วยความเหี้ยนกระหายใน “อำนาจ” ที่ไร้ตัวตนจึงทำให้โลกต้องวิบัติถูกทำลายล้างใน“สงครามโลก” ถึง ๒ ครั้งและเป็นประวัติศาสตร์ม่านชีวิตในบทของความจริงแห่งรอยความ ย่อยยับที่จารึกย้ำซ้ำสู่ชนรุ่นหลังถึงความอัปยศของ “สงคราม” ที่ต่างถาโถม “อาวุธและความรุนแรง” จนทุกหัวระแหงบนผืนดินทั่วแผ่นโลกดาษดื่นไปด้วย “วิญญาณ เถ้าถ่าน และความหิวโหย” ซึ่งทำให้สังคมโลกรู้ซึ้งถึงบทสุดท้ายของ “การใช้ความรุนแรง” ว่าไม่มีใครสามารถรอดพ้นความสูญเสียไปได้  ดังนั้น  “สันติภาพ” จึงถูกเพรียกหาทดแทนการใช้ “ความรุนแรง” และ “เวทีโลก” ได้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ทุกประเทศเดินหน้าเข้าสู่การแก้ปัญหาด้วย “สันติวิธี” โดยการร่วมมือกันของนานาประเทศจัดตั้งองค์การ “สันนิบาติชาติ” (League of Nations) ขึ้น แต่ครานั้นถือว่ายังไม่สมบูรณ์

     จนกระทั่ง  ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒  ที่เป็นความหายนะครั้งใหญ่ของโลก จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ขึ้นแทนสันนิบาติชาติพร้อมร่วมกันจัดทำกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะอื่นๆ ด้านกฎหมาย ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการดำรงซึ่งเสรีภาพชนขั้นพื้นฐาน  ที่มนุษยชาติทุกคนต่างพึงมีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันชนชั้น เชื้อชาติ  ศาสนา  การศึกษา เพศ ภาษาและอื่นๆ ที่ใช้เป็นกฎ ข้อตกลงสากลโลก  และจากจุดเริ่มต้นของ UN  นี้ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศมิติต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ถึงอย่างไร ในสังคมโลกส่วนหนึ่งยังมีบางกลุ่มที่ไม่ยอมละทิ้ง “การใช้ความรุนแรง” และได้สร้างปัญหาสร้างเงื่อนไขที่มีความเปราะบางจนเมื่อได้เกิดกรณีเหตุวินาศกรรมมัสยิดอัล-อักซอร์ (Al-Aqsa Mosque) ณ กรุง เยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ซึ่งได้สร้างความสั่นสะเทือนกังวลในความขัดแย้งของโลกมุสลิม ทำให้   ใน ปี พ.ศ.๒๕๑๒  จึงได้มีการจัดตั้ง OIC หรือ องค์การความร่วมมืออิสลาม (ชื่อเดิม องค์การ การประชุมอิสลาม หรือ Organization of the Islamic Conference) ขึ้นเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในประชาชาติมุสลิม (Islamic Ummah) และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ประชาคม OIC ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Member)  ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ไทยสามารถใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  แลกเปลี่ยน  และชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในประเด็นข้อวิพากษ์ต่างๆ รวมถึงการชี้แจงนโยบายผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน ทุกศาสนาโดยเฉพาะชาวมุสลิมในประเทศไทยให้ประชาคมมุสลิมโลกได้รับรู้ผ่านเวที OIC  รวมถึง ยังเป็นช่องทางขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและความมั่นคงทางอาหาร (Food  Security) และมิติอื่นๆ กับประเทศมุสลิมโลกซึ่งไทยมีขีดความสามารถและมีศักยภาพโดดเด่นที่สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมฮาลาลต่อไปในอนาคตได้

     ด้วยความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ OIC ซึ่งเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดทั้งการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ต้องการของ OIC ไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุข  เกษตรกรรม การศึกษา เครื่องประดับ และสินค้าฮาลาล จึงทำให้นานาประเทศสมาชิก OIC ได้เดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้  นับแต่ต้นปี ท่านเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวให้การสนับสนุนประเทศไทยสู่เวทีสากลโลกภายใต้กรอบ OIC  นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะผู้แทนประเทศสมาชิก OIC พร้อมผู้อำนวยการ กองมุสลิมชนกลุ่มน้อยและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการ OIC เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

     ในการนี้ คณะ OIC  มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ระหว่างวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมีท่าน พลโท  ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔  และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ท่านศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานรวมถึงทุกภาคส่วนร่วมกับพี่น้องชาวมุสลิมร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมได้นำคณะ OIC รับฟังนโยบายของรัฐบาลและผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ควบคู่กับมิติความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลไทย นำโดยท่าน พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการยุติความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีได้อย่าง “จริงจังและจริงใจ” ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ลดความหวาดระแวง สร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนทุกศาสนาภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็น  ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการระงับ ยับยั้ง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีของ ชาวมุสลิมภายใต้การดำรงซึ่งความยุติธรรมที่ทุกคนพึงมีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานนโยบายด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนผ่านโครงการ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพื่อเปลี่ยนผ่าน  “พื้นที่สีแดง” ให้เป็น “พื้นที่สีทอง” สู่การ  “สร้างงาน  สร้างอาชีพ” จากหลายล้านตัวอักษรของโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่รากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคืนความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดการ “สร้างงาน  สร้างอาชีพ”  ผ่านโครงการพระราชดำริและโครงการต่างๆ  ตามแนวทาง “ประชารัฐ” จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพื้นที่สีแดงให้เป็น  “พื้นที่สีทอง” แห่ง “ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้ในไม่ช้านี้

     จากนั้นคณะ OIC ได้เดินทางเดินทางเยี่ยมชม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ท่านศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมท่าน พลโท ชินวัฒน์  แม้นเดช ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ทั้งการศึกษาสายศาสนาและสามัญตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรีโดยได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม TK  Park ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดยะลา ต้นแบบห้องสมุดสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งคณะ OIC  รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญดูแลและส่งเสริมการศึกษาให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ พร้อมกล่าวว่า “นักเรียนทุกคนต้องเรียนให้เข้าใจตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องคู่ไปกับการเรียนสายสามัญอื่นๆ โดยนักเรียนต้องรู้จักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตในสังคมพร้อมกันไปด้วย”

     นอกจากนี้  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้นำคณะ OIC เดินทางไป ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๔  จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่และขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติและออกบัตรประชาชนคนไทยให้กับผู้เข้าร่วม “โครงการพาคนกลับบ้าน” ที่เคยหลบหนีอาศัยอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ อาทิเช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น  โดยที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์สัญชาติและทำบัตรประชาชนคนไทยแล้วรวม ๙๖ ราย  ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะ OIC ถึงการดำเนินงาน “โครงการพาคนกลับบ้าน” ที่รัฐบาลไทยใช้แก้ปัญหาความไม่สงบตามแนวทาง “สันติวิธี”  พร้อมกันนี้  คณะได้พบปะพูดคุยกับ ผู้เห็นต่างที่เข้าร่วมโครงการและได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมถึง  ได้กล่าวขอบคุณที่ได้ให้การดูแลพี่น้องชาวมุสลิมด้านต่างๆ โดย OIC พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยแนวทาง “สันติวิธี” และขอให้พี่น้องชาวมุสลิมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ซึ่ง OIC ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงและอยากให้ทุกคน อยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไป

     แม้สังคมโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลาและได้เกิดเรื่องราวทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความเศร้าไว้เตือนตอกย้ำความทรงจำและเรื่องราวที่เป็นความฝันให้ค้นหา แต่โลกก็ยังยึดมั่นบนรากฐานความต้องการ “สันติสุข” ที่เที่ยงแท้คงเดิมของหมู่มวลมนุษยชาติในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมที่ล้วนผสมผสานหลากหลายสิ่งตามแต่ละเผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพาอาศัยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขได้อย่าง “พอเพียง” ไม่ขาดแคลน ซึ่งนั่นคือ “สมดุลของการดำรงอยู่อย่างสันติสุขตามกฎธรรมชาติบนความหลากหลายของสังคมโลก” ได้อย่างพอดี ซึ่งแม้ว่าในความสงบสุขจะยังคงพบกลุ่มผู้จ้องทำลายจนทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังหลงเหลือพื้นที่บางส่วนที่ต้องเผชิญกับตะกอนแห่งกิเลศความอยากมีอยากได้ของกลุ่มคนเล็กๆ เศษเสี้ยวของสังคมที่ไม่รู้จัก “เพียงพอ” และคอยสร้างก่อกวนความขุ่นมัวความสับสนวุ่นวายทั้งข่าวสารที่บิดเบือน ข่าวยุแยงสร้างความปั่นป่วนแตกแยก ข่าวทำลายขวัญ ข่มขู่ หรือข่าวทำลายภาพลักษณ์สร้างความแคลงใจให้ชาวบ้านรู้สึกห่างเหินกับเจ้าหน้าที่อันเป็นการปูพรมชักนำมวลชนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ “ความรุนแรง” แต่สุดท้าย ด้วยพลังความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกศาสนิกชนและการดำเนินงานอย่างจริงใจของรัฐบาลพร้อมหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนที่ผลักดันขับเคลื่อนร่วมมือร่วมใจสรรสร้างความสงบสุขสู่ทุกชีวิตนั้นได้สะท้อนให้สังคมภายนอกและทั่วโลกได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดำเนินงานพัฒนาในมิติต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาความรุนแรงตามแนวทาง “สันติวิธี” จนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากองค์กรในพื้นที่อย่าง เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ๓ จชต. และองค์การมุสลิมโลกอย่าง OIC ที่คณะผู้แทนได้เดินทางมาเยี่ยมชมสัมผัสความเป็นจริงในครั้งนี้  ซึ่งต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รัฐบาลไทยเดินหน้าแก้ปัญหาได้ถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานด้านมิติการพัฒนาและความมั่นคง เช่น การพูดคุยเพื่อสันติสุข โครงการพาคนกลับบ้าน กำปงตักวา และอื่นๆ โดยยืนยันหนักแน่นว่า OIC ไม่สนับสนุนการใช้ “ความรุนแรง”

OIC  ไม่สนับสนุนการใช้ ความรุนแรง ทุกรูปแบบ (non–violence) และอยากให้อยู่ด้วยกันอย่าง สันติ ต่อไป…”


(ที่มา : บทสัมภาษณ์ H.E.SALIH  MUTLU SEN เอกอัครราชฑูตคณะผู้แทนถาวรประเทศตุรกีประจำ OIC)

     ดังนั้น  ในการสร้างเงื่อนไขเพิ่มจากข่าวออนไลน์ที่ไร้การตรวจสอบที่ถูกนำมาแพร่กระจายมากมายอยู่ในขณะนี้ หากสังคมพร้อมใจกัน “วางเฉย” และรอผลการตรวจสอบความจริงโดยไม่เข้าร่วมวงสร้างปมแตกแยกแล้วอย่างน้อยเราสามารถรักษาความสงบสุขในสังคมเล็กๆ ของเราได้ทั้งไม่เกิดความวุ่นวาย ไม่มีการโต้เถียง หรือแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันเองในกลุ่มอันสงบสุขของเราเองอีกด้วย ซึ่งจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ย่อมแสดงให้สังคมเห็นได้ชัดแล้วว่า รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องดังกล่าวและได้มีการติดตามตรวจสอบดำเนินคดีและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดมากมายทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มนายทุนผู้บุกรุกล้ำเส้นกฎหมาย หรือกลุ่มต่างๆ รวมถึงบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ที่ถูกตรวจสอบและได้รับการลงโทษตามวินัยความผิดดั่งเช่นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ  ซึ่งเช่นนี้แล้ว  จึงน่าจะเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ  ที่หากพบความผิดจริงตามกระแสข่าวสารที่เผยแพร่อยู่นั้น  แน่นอนว่า สังคมจะได้เห็นการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายในไม่ช้านี้  และนี่น่าจะเป็นการดีที่เราทุคนในสังคมควร “หยุด นิ่งเฉย” มากกว่าที่จะกระโจนออกมาร่วมวงวิพากษ์วิจารณ์สร้างปมเงื่อนไขใหม่ไปพร้อมกับกลุ่มคนพวกทำลายประเทศชาติ  ซึ่งนั่น เราย่อมไม่ต่างกับการเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการใช้ “ความรุนแรง” ตามเป้าหมายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และสิ่งนี้นับเป็น “ภัยร้าย” ที่ใกล้ตัวทุกคนซึ่งเราสามารถหยุดยั้งด้วยตัวเราเองเพื่อร่วมกันปกป้อง “สันติสุข” ความสงบให้คงอยู่ในสังคมและประเทศชาติของเราร่วมกัน

“ มุสลิมมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ

มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่... คือส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ในฐานะมุสลิม ”


(คำกล่าวของ Dr.Hassan  Abedin  ผู้อำนวยการกองมุสลิมชนกลุ่มน้อย สำนักเลขาธิการ OIC)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า


รูปภาพ
พสกนิกรชาวยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
           23 ตุลาคม 2562 นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวยะลาทุกหมู่เหล่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุส...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พสกนิกรจังหวัดยะลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก เนื่...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบา...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลั...
อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราช...
อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
          วันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ลานกิจกรรมนักศึกษาชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
119 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมรา...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า "สังวาลย์" พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 เข้าศึกษาที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ผู้รับอิ่มใจผู้ให้อิ่มบุญ
จันทร์, 21 ตุลาคม 2019
          วันที่ 20 ต.ค.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมมอบทุนก...
อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2019
          วันที่ ( 19 ตุลาคม​2562​ เวลา​ 12.30 น.)   ที่ วัดสุธรรมาราม (วัดสระใหญ่) ตำบล​ฉลอง อำเภอ​สิชล จังหวัด​นครศรีธรรมราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เตือน 14 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก..
เสาร์, 19 ตุลาคม 2019
          กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน️เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 12 (308/2562) ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
"ประสานความร่วมมือ รับฟังทุกความคิดเห็น ด้วยแนวทางสั...
เสาร์, 19 ตุลาคม 2019
          วันนี้ ( 18 ต.ค.62 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้ว...
พุธ, 23 ตุลาคม 2019
     กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 17 ตุลาคม 2562)     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 13 ตุลาคม 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่บุกค้นโกดัง ปาดังเบซาร์ ยึดของกลาง...
พุธ, 16 ตุลาคม 2019
         เจ้าหน้าที่บุกค้นโกดัง ปาดังเบซาร์ ยึดของกลางใบกระท่อมได้กว่า 1 ตัน กำลังทหารร้อย ร.5021 กว่า 10 นาย บุกตรวจค้นโกดังข้างวัด ใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 จับกุมเครือข่ายยาเสพต...
พุธ, 16 ตุลาคม 2019
          สืบเนื่องเมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 พ.ท.สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.22 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เจ้...
พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2019
จากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ขณะเดินทางกลับจากการร่วมประชุมประจำเดือน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก...
จันทร์, 30 กันยายน 2019
          เมื่อวันที่ (26 กันยายน 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการตรวจค้นโรงเรียนเอกชนสอน...
อังคาร, 24 กันยายน 2019
          จากกรณีเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ 2562 ผ่านมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด และ...
อังคาร, 17 กันยายน 2019
     จากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด และยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ อส.ชคต.นาประดู่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แถลงการณ์ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2019
          จากกรณี นาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงได้ช๊อคหมดสติภายในหน่วยซักถาม ฉก.ทพ.๔๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
เสาร์, 24 สิงหาคม 2019
          จากกรณีมีผู้ โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว และ เว็บเพจข่าวความจริงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ชื่อ พรเพ็ญ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำจะเร่งรัดบังคับใช้กฏหมายกับผู...
พุธ, 21 สิงหาคม 2019
          จากกรณีคนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดก่อกวนพร้อมกันหลายจุดในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 20 ส.ค. 62)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อ...
จันทร์, 07 ตุลาคม 2019
     ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึ...
พุธ, 11 กันยายน 2019
     เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ฉก.ทพ. 47 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกา...
อาทิตย์, 28 กรกฏาคม 2019
     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 0900 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2019
     วันนี้ 24 มิ.ย.62, 1330 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฉก.ทพ. 33 สนองนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการลงพื...
จันทร์, 29 เมษายน 2019
     ที่ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 สนองนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บ...
จันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2019
     วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงเรียนญาลันนันบารู ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอัจฉ  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผอ.ศูนย์สันติวิธี/ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานและร่...
ศุกร์, 25 มกราคม 2019
     วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปิยะมิตร 1 โรงแรมการ์เด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมนำศาสนา 10 องค์กร หารือเกี่ยวกับปัญ...
พฤหัสบดี, 24 มกราคม 2019
     วันนี้ ( 23 มกราคม 2562 ) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบ...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยป้อง...
อังคาร, 25 ธันวาคม 2018
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิ...
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2018
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ สนามฟุตบอลบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นาวาเอก... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

เขียนโดย : ไชนะ  อูมา          นโยบายการเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กให้เป็นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคมใต้...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เรียบเรียงโดย/มัสเตาะฯ          “พื้นที่ไม่สงบ ยาเสพติดไม่หมด เราจะพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างไร” นับตั้งแต่วันประกาศนโยบ...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย วรวลัญช์ เคนธ์ผาพงศ์         “ทหารพราน” เมื่อได้ยินชื่อนี้ หลายคนคงนึกถึงภาพของชายฉกรรจ์ สวมใส่เครื่องแบบสีดำพร้อมอา...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย รุสนี  สายหยุด            ​“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของท...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     ความหมาย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จากองค์ความรู้ใน จุลสารการจัดองค์ความรู้ สำนักพระราชวัง กล่าวไว้ว่า คือ พระราชพิธีสำคัญในการประกอบพระ...

อังคาร, 30 เมษายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ตอนที่ ๖๗ : รวมพลังขจัดยาเสพติด... คืนสุขสู่ครอบครัวพี่น้องชาว จชต.           ยาเสพติด ภัยร้ายที่ทำลาย “คน” ทำลายคว...

อาทิตย์, 10 มีนาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒  มีข้อความลายพระราชหัตถ์พระราชทานว่า           “ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ...

อังคาร, 8 มกราคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๔ :  บริหารใจ ความยิ่งใหญ่สู่... สันติสุข     ในสภาวะความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นมากมา...

อาทิตย์, 2 ธันวาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๒ : การศึกษา “เกราะความคิด” มรดกชีวิตสู่ความสุขสบาย         &nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๑ : ข่าวลือ...หนึ่งในภัยคุกคาม “ความสุข” ในสังคม จชต.“ความสุข”  มักถูกคุกคามด้วย “การกระทำ” ฉันใด...&nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”     การพัฒนา หรือเรี...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๙ : สร้างสุขให้ชีวิตด้วย “ทางสายกลาง และความจริงอันประเสริฐแห่ง อริยสัจ ๔” “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๘ :  “น้ำพระราชหฤทัย” พลังใจยิ่งใหญ่ สู่ความแข็งแกร่งของพสกนิกรชาวไทย"ด้วยความรัก และ ห่วงใย ขอเป็นกำลัง...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     ตอนที่  ๕๗              ...

พุธ, 31 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๓ : สันติชน ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐๐     “ไทยแลนด์ ๔.๐๐”  เชื่อว่าทุกคนต่างคุ้นหูพอสมควรเพราะนั่นค...

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    โดยกรมวิชาการเกษตร  มอบสารชีวภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา แก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหิน ในพื้นที่ เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒน...

จันทร์, 25 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๕ :  “เข้าใจเนื้อแท้ทุกชีวิต ด้วยหลักธรรมอัศจรรย์ วันวิสาขบูชา”        ...

อังคาร, 19 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๔ :  “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”      หนทางแห่ง “ความสงบสุข” ของ...

พฤหัสบดี, 7 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๕๓ :  บทเรียนรู้ “การกระทำ  ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”      ในเรื่องราว...

พุธ, 30 พฤษภาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๒ : “ความรุนแรง” กับคำถามว่า ทำไม...?โดย  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.“ทำไม??? ต้องยุติการใ...

ศุกร์, 20 เมษายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๑ : “ทองแท้ไม่กลัวไฟ...ขอใจสู้” ประชาร่วมรัฐก้าวสู่ สันติสุข        &nb...

ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า  กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”     ตำนานเรื่องราว “เล่าเก่า” ซ้ำๆ ผ่...

พุธ, 21 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๙ : เสี้ยวนาที...เปลี่ยนชีวิต     ในอดีตเกือบทุกมุมโลกแห่งการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ...

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข     ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้น...

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๖ : พรปีใหม่พระราชทาน “พลังใจ” สุดแสนยิ่งใหญ่ในใจชาว จชต.      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา...

จันทร์, 8 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๕  “เปลี่ยนความคิด” กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ๑ ปี ใน จชต.         ...

อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๓ :  สิทธิมนุษยชน...ดาบสองคม “จะสรรสร้างหรือทำลายประเทศชาติ”     “สิทธิมนุษยชน” หรือ H...

พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๒ : “สันติสุข ไม่แบ่งแยก” คือแก่นแท้ในความต้องการของพี่น้องประชาชน       &...

จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๑ : แผนที่ชีวิตตามคำพ่อ “ทำความดี รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก”     หมื่นล้าน “คำพ่อสอน...

พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๙ : เตรียมพร้อมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙      สมเด็จพระเจ้...

อังคาร, 24 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๓๘ ประชาร่วมรัฐหลอมใจ ร่วมบุญใหญ่  สู่สามัคคี      ย่ำเข้าสู่วันขึ้น  ๑๕  ค...

จันทร์, 16 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๗  ชาวโลกร่วมถวายราชสดุดีแสดงความอาลัย รัชกาลที่ ๙      “เราจะครองแผ่นดินโดยธร...

อาทิตย์, 8 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๕  สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”     ระบบ  “รัฐสวั...

พุธ, 13 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๔  เกษตรยั่งยืน “ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี”     การพัฒนาภาคการเกษตรถือได...

พุธ, 6 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๓  กด Like กด Share โพสต์ อย่างไรให้พ้น “คุก”       ปัจจุบันความเจริญก้...

ศุกร์, 1 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๒ “ปะการังเทียม” สร้างบ้านเพื่อปลาพลิกฟื้นสมดุลทางธรรมชาติ     การรณรงค์เรียกร้องให...

อังคาร, 29 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๓๐  ประชาพร้อมรัฐ รวมพลัง สกัดกั้น “คาร์บอมส์     ข่าวการสกัดกั้นเหตุ “คาร์บอมส์”...

จันทร์, 21 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๘  สืบสานตำนาน  “เข้าพรรษา หลองตอก ชาวใต้”     หากใครที่เดินทางมาภาคใต้แล...

อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๗  เข้าพรรษา “สร้างบุญ สร้างใจ สร้างสุข สู่สังคม”     เมื่อถึงวันแรม ๑ ค่ำ เ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๖  ยุคสงครามข่าวสาร “มุมกลับ” ที่สังคมต้องระวัง     ความเจริญทางเทคโนโลยีและสิ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๕  “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”     ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่แต...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๔  ศรัทธาแห่งหัวใจที่บริสุทธิ์ สู่การยุติความรุนแรง      ภายใต้กลิ่นไอแห่งกา...

อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๓  ประชารัฐร่วมใจ ปกป้องภัยมาตุภูมิ          &...

อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๒  ความเหมือนบนความแตกต่าง             ...

เสาร์, 17 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๒๑ ถังแก๊สหุงต้มคอมโพสิต “ถังรุ่นใหม่ เบา แรง ไม่เป็นสนิม”          ...

พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๐  เดือนรอมฎอน “เดือนแห่งความบริสุทธิ์อันประเสริฐ”     หลังจากผ่านวันที่ ๑ ของเดือนซ...

พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๑๙  มนต์เสน่ห์เบตง ๔ : “ เบตง ประตูชัยสุดชายแดนใต้ ก้าวสู่  AEC ”      “เม...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๘  มนต์เสน่ห์ เบตง ๓ : สนามบินเบตง “ เนรมิตฝัน สู่วันที่เป็นจริง ”      “อำเภอเบตง” ดินแดน...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๕ มนต์เสน่ห์ เบตง ๒ : เมืองต้นแบบ “หมู่บ้านปลากือเล๊าะห์”      “ปลากือเล๊าะห์” คำนี้ทำให้คนทั่วไ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๖ ผนึกกำลังประชาชน สร้างความเข้มแข็งสู่สันติสุข จชต.          เหตุการณ์ความไม่สงบ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๘ Grand  Mufti  เยือน จชต.     ในห้วงต้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ นี้  นับว่าเ...

พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕  ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาว จชต.     เมื่อวันที่ ๑๒  ม.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระ...

ศุกร์, 10 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔ ประชารัฐร่วมใจ ฟื้นฟูภัยหลังน้ำลด     สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ห้วงที่ผ่านมานั้น ด้วยความห่ว...

พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  “ ชป.กร. ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ”     อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยตั...

พุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  ทหารของประชาชน “สดุดี ผู้พันบอมบ์”     ท่ามกลางกระแสข่าวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...

จันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     เมื่อกล่าวถึง “กรุงชิง” ผืนป่าบนเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช สถานที่อันมีมนต์เสน่ห์แห่งความงาม...

อาทิตย์, 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ติวข้น ค้นฝัน นำเด็ก จชต. สู่รั้วมหาลัย      ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นห้วงที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศกำลังสอบเพื่...

จันทร์, 27 เมษายน 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศาสนากับความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา จชต.  จากเหตุการณ์คนร้ายพร้อมอาวุธสงครามหลบเข้าไปในบ้านของประชาชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนา...

อาทิตย์, 29 มีนาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

การขับเคลื่อนงานพัฒนาใน จชต. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""     นอกจาก “ทุ่งยางแดงโมเดล” แบบอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้า...

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “กำปงตักวา”      การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความเข้มแข...

เสาร์, 24 มกราคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮาบีบ อูมัร บินฮาฟิซ กับแบบอย่างท่านศาสดา     นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนนับพันแห่แหนต้อนรับ ท่าน ...

จันทร์, 22 ธันวาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนวิถีชีวิต คืนวัฒนธรรม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้     ปิดฉากด้วยรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าสำหรับชาวจังหวัดยะลา หลังเสร็จสิ้นงาน “มหก...

อาทิตย์, 31 สิงหาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ละหมาดฮายัต หนึ่งในวิถีมุสลิม      นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง เมื่อผู้นำศาสนาอิสลาม อุลามาอ พร้อมประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โต๊ะแนแบ กับบทบาทแก้ปัญหา จชต.     “โต๊ะแนแบ” เป็นคำมลายูถิ่นหมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน คำว่า“แนแบ”มาจากคำไทยว่า “นายบ้าน”ส่วนกำนันเรียกกันว่า“โต๊ะ...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันเข้าพรรษา   “บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์” คำทางพุทธศาสนา ที่เปรียบเทียบคุณค่าความงามอันเป็นรูปธ...

เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

๒ ศาสนา สร้างศรัทธา สู่สันติสุข      เดือนรอมฏอน หรือ“เดือนปอซอ”ตามชื่อเรียกของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดตาม...

เสาร์, 28 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวต่อไปกับการแก้ปัญหา จชต.     ภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภา...

จันทร์, 16 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยาเสพติด ไฟใต้ และภัยแทรกซ้อน     หลังจาก พลโท วลิต โรจนภักดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔/ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา...

ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บาดแผลที่บันนังกูแว     บ้านบันนังกูแว กลายเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงของคนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญติดต่อกันบ...

ศุกร์, 9 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นายอับดลฮาลีม เตะหมัดหมะ ผู้รายงานตัวตามมาตรา ๒๑ รายที่ ๕          นับเป็นรายที่ ๕ ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่เข้าร่วม...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวข้ามความรุนแรง ก้าวสู่ความมั่นคง  ย่างก้าวปีที่ ๑๑ ที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมๆ กับการแก้ปัญ...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
 • ปอเนาะญาลันนันบารู

  ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ

 • พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม

  พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด