บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”

ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข     ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  หลายคำถามจากสังคมเกี่ยวกับสาเหตุและปมปัญหาที่เป็นคำถามคาใจแทบจะทุกคนซึ่งต่างไม่เข้าใจว่า  ด้วยเหตุผลใด ทำไม? “ผู้ก่อเหตุรุนแรง” ถึงได้กระทำสิ่งเลวร้ายคร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมทารุณ ทั้งที่หลายชีวิตที่สูญเสียไปนั้นไม่เคยมีปมปัญหาหรือความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุ... จุดเริ่มต้นสำคัญประเด็นหนึ่งที่กลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาตินำมาใช้เสาะหาสมัครพรรคพวกนั่นคือ การหยิบเอาหลักคำสอนของศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชน มาบิดเบือน หลอกล่อทั้งเด็กและเยาวชนให้หลงเชื่อและชักจูงให้เข้าร่วมขบวนการจนเด็ก เยาวชนผู้เป็นความหวังของพ่อแม่ต้องกลับกลายเป็น “สมาชิกปฏิบัติการ” หรือ “ผู้ก่อเหตุรุนแรง” รวมไปถึงการหลอกใช้ชาวบ้านในพื้นที่มาเป็น “มวลชนจัดตั้ง” คอยให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกทั้งให้ที่พักหลบซ่อน อาหาร ยาและการปกปิดข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายโดยการนำหลักธรรมคำสอนศาสนาบางประการมาแต่งแต้มบิดเบือนจนเกิดความแตกต่างในความหมายอันแท้จริงของพระคัมภีร์ และนำมา “บ่มเพาะ” ปลูกฝังความคิดผิดๆ ด้วยการบรรยายธรรมตามสถานศึกษาตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและการเผยแพร่บ่มเพาะตามศาสนสถาน  จนทำให้เด็ก เยาวชนผู้ไร้เดียงสาและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ถูกหลอกลวงหล่อหลอมอยู่ภายในเตาเผาแห่ง “บาป” ที่กลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงคอยยัดเหยียดสิ่งชั่วร้ายป้อนใส่ในความคิดควบคู่ไปกับการนำความเชื่อความศรัทธาในศาสนามาชักจูงโน้มน้าวควบคุมจิตใจให้ผู้คนหลงและเชื่อฟังยอมทำตามคำสั่งอย่างหลงผิด ซึ่งการกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการย่ำยีหลบหลู่ความเชื่อความศรัทธาและเป็นการทำลายศาสนาที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือซึ่งนับเป็นภัยร้ายทำลายชาติทำลายสังคมและที่สำคัญยังเป็นการทำลายศาสนาให้หม่นหมองเพียงเพื่อความเห็นแก่ประโยชน์ที่จะกอบโกยจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น


     ด้วยปมเหตุดังกล่าวนี้ได้สร้างความวิตกกังวลต่อบรรดาผู้นำศาสนาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจการให้ความรู้ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ชัดเจนถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนต่างร่วมกันช่วยใช้  “ยางลบความคิด” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงเพื่อลบสิ่งสกปรก ที่ผิดที่ถูกปลูกฝังในมโนจิตของเด็ก เยาวชน และชาวบ้าน  โดยมีผู้นำนักการศาสนาที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศให้การเผยแพร่บรรยายหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้  เข้าใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  ซึ่งในทุกปี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใจร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศด้วยการเชิญ คณะทูตานุทูต ผู้นำหรือคนสำคัญนักการศาสนาที่ได้รับการยกย่องนับถือในโลกมุสลิมเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่บรรยายธรรมหลักคำสอนตามหลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามพร้อมพบปะให้กำลังใจพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและ “ไขปัญหา” ข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันกับทุกคน ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ได้อย่าง “สันติสุข”  รวมถึงยังสามารถสร้างความเข้าใจให้กับนานาประเทศและสังคมภายนอกได้รับรู้สภาพความเป็นจริงในพื้นที่และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและสามารถดำเนินงานร่วมกันกับภาครัฐได้อย่างเป็นเอกภาพภายใต้การนำความสงบ สันติสุข สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


     และในปี ๒๕๖๑ นี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่าน HABIB ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED  BIN  HAFEEDH นักการศาสนาที่ได้รับการยกย่องนับถือในโลกอาหรับจาก ประเทศเยเมน ซึ่งเดินทางมาพร้อมคณะระหว่างวันที่  ๑๐  – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมีท่าน พลโท  ปิยวัฒน์   นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  ส่วนหน้า พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับโดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ ที่สนับสนุนกิจการด้านศาสนาอิสลามและการดูแลช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย ของรัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญในมิติศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นอยู่ ในพื้นที่และไม่ขัดต่อหลักการของทุกศาสนา  โดยส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามรัฐบาลเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่ถูกต้องตามหลักอิสลามเพื่อให้พี่น้องประชาชน มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งการพบปะครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประเทศอาหรับและทั่วโลกได้รับรู้รับทราบถึงการดำเนินงานของรัฐบาลไทยพร้อมสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความถูกต้อง  ยุติธรรม รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกศาสนาภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งการนำเสนอชี้แจงนี้ย่อมสามารถสร้างความเข้าใจในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอันจะลดปมประเด็นเงื่อนไขที่อาจถูกหยิบยกเข้าสู่เวทีสากลโลกได้


     ในการนี้ ศูนย์สันติวิธี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้เชิญท่านฮาบีบ  อับดุลเราะห์มาน  อาลี  มูฮัมหมัด  บินฮาฟิซ ร่วมบรรยายเรื่อง  “กำปงตักวา”  หรือ “ชุมชนศรัทธา” โดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจกรรมเวทีชาวบ้านระดับอำเภอครั้งที่ ๑๑ ณ  ที่ว่าการอำเภอยี่งอ  จ.นราธิวาส  โดยมีอิหม่ามจากทุกมัสยิดพร้อมผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา  “กำปงตักวา”  ลงสู่พื้นที่ในระดับหมู่บ้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่นร่วมกันดำเนินงานและให้การสนับสนุนผู้นำศาสนาโดยใช้ “มัสยิด” เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนศรัทธาด้วยการเผยแพร่บรรยายหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิติต่างๆ  สร้างความรักความสามัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทาง “กัมปงตักวา” นำสิ่งดีงามสู่ทุกชุมชน  ซึ่งจะเป็นเส้นทางนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับทุกคนทุกชนชั้น ทุกศาสนาได้อย่างมีความสุข  สงบ  สันติ

  

     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรม “อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้” พร้อมได้เชิญท่านฮาบีบฯ  ร่วมเสวนาพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อชี้แนะแนวทางหลักการทางศาสนา ที่ถูกต้องเพื่อนำไปชี้แจงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและเข้าใจพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมิติต่างๆ ของภาครัฐที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ อันจะเป็นการป้องกันการบิดเบือน ใส่ร้ายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีจนนำไปสู่ความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งและการต่อต้านภาครัฐได้


     ในทุกสถานที่ทุกบรรยากาศการบรรยายธรรมของ ท่านฮาบีบ  อับดุลเราะห์มาน อาลี    มูฮัมหมัด  บินฮาฟิซและคณะ ที่ต่างสามารถซึมซับความศรัทธาอันบริสุทธิ์และรอยยิ้มแห่งการต้อนรับอาคันตุกะของพี่น้องชาวมุสลิมได้อย่างอบอุ่น  ซึ่งสะท้อนให้สังคมทั่วไปได้รับรู้ถึงความเป็นจริงในความเป็นอยู่และสภาพพื้นที่จริงโดยรอบ  รวมถึงความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกแก่นแท้จิตใจที่มีอยู่ในตัวตนของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้  เฉกเช่นเดียวกันกับบรรยากาศรอยยิ้มและมิตรภาพแห่งความอบอุ่น     เมื่อครั้ง “ตูน บอดี้สแลม” ออกวิ่งการกุศลผ่านพื้นที่สีแดงแห่งนี้  และด้วยความเป็นจริงนี่เองจึงทำให้สังคมภายนอกเกิดปรากฎการณ์  “เปลี่ยนความคิด”  ในมุมอับแห่งความโหดร้ายที่มีต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจือจางเหือดหายไป...  ดังนั้น  “ความเป็นจริงและความถูกต้อง” ตามคำสอนของพระคัมภีร์ตามหลักการทางศาสนา จึงเป็นเสมือน “ยางลบความคิด” ที่จะสามารถช่วยปลดเปลื้องพันธนาการ “บาป” ที่เด็กไร้เดียงสาและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ถูกหลอกลวงหล่อหลอมจนหลงเชื่อให้กลับคืนสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกศาสนาในสังคมแห่งนี้สามารถอยู่ร่วมกันและปฏิบัติศาสนกิจตามแต่ละศาสนาที่บัญญัติไว้ได้อย่างถูกต้อง  อันจะนำมาซึ่งความสงบ “สันติสุข” ความร่มเย็นได้หวนคืนสู่ดินแดนอันสมบูรณ์งดงามที่เปี่ยมล้นไปด้วยอัตลักษณ์ในความหลากหลายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สั่งสมมาช้านานแห่งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า