แนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต.

แนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้

......................................................