แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""