ญาลันนันบารู

ทางสายใหม่ เพื่อเยาวชน จชต.

 
 

  

 
                    คำสั่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๙ / ๒๕๕๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ๓ จชต.( ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ) ลง ๑๓ มี.ค.๕๐ โดย รมว.กลาโหม /ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หลักการและแนวคิด
      - พบว่าปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ จชต.ที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
      - เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์มวลชน (มุ่งเน้นความต้องการของมวลชนมิใช่ความต้องการของรัฐ )
      - จัดให้มีชุดปฏิบัติการงานมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดขึ้นมารับผิดชอบการดำเนินงานตามภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
                    เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลัก ๑ ใน ๓ ปัญหาระดับต้น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กอ.รมน.โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน.จึงได้ร่วมกับสำนักงานป.ป.ส.กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิเศษ โดยต้องใช้วิธีพิเศษเข้าปฏิบัติการ
                    “ โครงการญาลันนันบารู ” เป็นโครงการหนึ่งที่เราได้เชิญชวนเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด และหรือกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไปเข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องปัญหายาเสพติด ขอเน้นย้ำว่าโครงการนี้ ไม่ใช่โครงการบำบัด เป็นการให้ความรู้อย่างเป็นกระบวนการ( Process )กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเมื่อพวกเขามีความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นกระบวนการแล้ว เราก็จะให้ความคิดใหม่อย่างเป็นกระบวนการแก่พวกเขา เพื่อให้ผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ จึงเรียกว่าญาลันนันบารู หรือทางสายใหม่ในภาษาไทย ขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว ๒๑๘ รุ่น จำนวนมากกว่า ๑๓ ,๐๐๐ คน ซึ่งหมายถึงมีครอบครัวได้รับการช่วยเหลือในเรื่องนี้มากกว่า ๑๓,๐๐๐ ครอบครัวด้วย ผลสัมฤทธิ์ของการผ่านการอบรมมีเยาวชนที่ เคยใช้ ยาเสพติดสามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้จำนวนมาก (๗๐.๒ %)ด้วยกำลังใจที่ได้รับจากการอบรม และมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้น เพราะในการอบรมไม่เพียงเน้นการให้ความรู้ด้านยาเสพติดเท่านั้น แต่ยังให้ความเข้าใจด้านศาสนา ความรักพ่อแม่ ความกตัญญู และความรักตัวเอง ทำให้ต้องการมีอนาคตที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก จนเกิดกระแสในหลายพื้นที่ขอส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ
                    ในการเข้าค่ายอบรมเป็นเพียงการให้กำลังใจด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการเท่านั้น หลังจากนั้นแล้วเรายังได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ตามผังกระบวนการดำเนินงานโครงการญาลันนันบารู) ดังนี้
                    ๑. บำบัด - ในระหว่างการเข้าค่ายอบรมหากพบว่ามีผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรงเราก็จะส่งเข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจ โดยระบบการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากกลับเข้าสู่ชุมชนแล้วยังมีการใช้ยาเสพติดอีกชมรมญาลันนันบารูก็สามารถส่งต่อเข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจได้อีกขั้นตอนหนึ่ง
                    ๒. ชมรมญาลันนันบารู - เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วให้มีการจัดตั้งชมรมญาลันนันบารูในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้เยาวชนที่ผ่านค่ายมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นฐานในการปฏิบัติการมวลชนของหน่วยในพื้นที่ต่อไป
                    ๓. กองทุน – เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการพึ่งตนเองเป็นสำคัญจึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนของชมรมขึ้น เรียกว่า “ กองทุนบัยตุลมาล ญาลันนันบารู ” โดยการบริจาคของสมาชิกเอง จากประชาชนในหมู่บ้าน และจากการสนับสนุนสมทบของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับชมรมที่เป็นไทยพุทธจะใช้ชื่อว่า “ กองทุนญาลันนันบารู ”
                    ๔. ค่ายผู้นำญาลันนันบารู – เป็นการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประธาน-รองประธานชมรมญาลันนันบารูให้สามารถดำเนินการบริหารงานและนำพาสมาชิกญาลันนันบารูไปได้เองเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในพื้นที่แล้ว ซึ่งจะให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมใหม่ทุกๆ รอบ ๖ เดือน เนื่องจากเยาวชนญาลันนันบารูมักจะมีการเคลื่อนไหวในการเดินทางไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในต่างถิ่นอยู่เสมอ เพราะเป็นวัยเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยทำงาน ฉะนั้นในกิจกรรมนี้จึงจำเป็นต้องมีการอบรมทุกรอบ ๖ เดือนเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำรงความสัมพันธ์ในการจัดตั้งแกนนำของเยาวชนต่อไปด้วย
                    ๕. การเชื่อมโยงกับองค์กรผู้นำชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ - เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมญาลันนันบารูได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน จึงจะได้มีการบูรณาการงานขององค์กรผู้นำต่าง ๆ ให้มีส่วนช่วยเหลือเยาวชนอย่างเป็นระบบด้วยเช่น สภาสันติสุขตำบล เป็นต้น
                    ๖. ห้องเรียนวิถีอิสลามญาลันนันบารู - เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนญาลันนันบารูได้ศึกษาด้านศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับเยาวชนผู้ห่างเหินจากการปฏิบัติกิจทางศาสนา เป็นหลักสูตร ๗๒ ชั่วโมง
                    ๗. รอมฏอนและเอี๊ยะติกาฟ – เป็นกิจกรรมที่เตรียมไว้สำหรับเยาวชนญาลันนันบารูให้เข้าร่วมต้อนรับเดือนรอมฏอน และจัดให้มีกิจกรรมเอี๊ยะติกาฟ (๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน)ด้วย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างแท้จริง *** สำหรับเยาวชนไทยพุทธ จะจัดให้มีการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นส่งเสริมให้บรรพชาอุปสมบทได้ในที่สุด ***
                    ๘. ทำดีมีอาชีพญาลันนันบารู - เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนญาลันนันบารูได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้อาชีพตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ให้ได้ความรู้ไว้ประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งต่อไปจะขอเสนอให้จัดเป็นรุ่นเฉพาะญาลันนันบารูเลย
                    ๙. เศรษฐกิจพอเพียงญาลันนันบารู – เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมในชมรมญาลันนันบารู และในครอบครัวของเขา ให้รู้จักพอเพียงเพื่อป้องกันยาเสพติดอย่างถาวรต่อไป
                   ๑๐. ครอบครัวญาลันนันบารู - เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมให้กับเยาวชนญาลันนันบารูที่เป็น Case Study ในการเปลี่ยนแปลงในขั้นดีมาก เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของญาลันนันบารูในหมู่บ้าน และให้เป็นสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือของรัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ จชต. อีกส่วนหนึ่งด้วย โดยจัดพ่อแม่ลูกของครอบครัวที่มีสมาชิกญาลันนันนันบารูมาทำกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ร่วมกันครั้งละ ๒ วัน ๑ คืน
                   ๑๑. กีฬาญาลันนันบารูคัพ – เป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเฉพาะสมาชิกญาลันนันบารู ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสน้อยทางสังคม ปีนี้(๒๕๕๒)มีเยาวชนญาลันนันบารูเข้าร่วมกว่า ๓,๐๐๐ คน
                   ๑๒. การศึกษาบูรณาการ – เป็นการส่งเสริมการศึกษาแบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให้กับเยาวชนญาลันนันบารู โดยมีเป้าหมายขั้นต้นคือทุกคนจะต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ และ มีความใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอนาคตต่อไป เพื่อสร้างอนาคตของตนเองต่อไป
 
       เว็ปไซต์
            - www.yalannanbaru.com
      กิจกรรมญาลันนันบารู
    -* สรุปการปฏิบัติงาน ธ.ค.๕๓
27 พ.ค.53 คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
12 มี.ค.53 พิธีเปิดโครงการ “ญาลันนันบารูคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๑”
2 มี.ค.53 คณะกรรมการบำบัดผู้ติดยาเสพติด รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมโครงการญาลันนันบารู
20 มี.ค.53 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและพบปะเยาวชนญาลันนันบารู
14 มี.ค.53
13 ก.ย.52
2 ก.ย.52
19 ส.ค.52
2 ส.ค.52
12 ก.ค.52 แม่ทัพภาค ๔ ตรวจเยี่ยมชมรมญาลานันบารู ณ บ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
11 ก.ค.52
5 ก.ค.52 เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๐ พล.ต.จำลอง คุณสงค์ ลธ.กอ.รมน.ภาค๔ สน. เปิดโครงการ “ญาลันนันบารู ทางสายใหม่”
รุ่นที่ ๓
     
 

 

 
     
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า / กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160