English Version  
 
        
 
 
ศปก.ตร.ส่วนหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแก่เจ้าหน้าที่

            ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแก่
เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในแต่ละครั้ง การตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นตัวเชื่อมโยง
วัตถุพยานไปยังกระบวนการสืบสวน หาผู้กระทำผิด การบันทึกสภาพที่เกิดเหตุและวัตถุพยาน ซึ่งประกอบด้วย การจด
บันทึก การทำแผนที่เกิดเหตุและการถ่ายภาพ ที่ต้องทำพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ที่ผ่านมาพบปัญหา ภาพถ่ายไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายได้


             ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จึงจัดโครงการฝึกอบรมการตรวจและถ่ายภาพสถานที่
เกิดเหตุให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น พลตำรวจโทอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า ได้มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสถานที่สามารถถ่ายภาพที่เกิดเหตุและวัตถุพยานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาสำนวน
การสอบสวนที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากภาพถ่ายได้ ส่งผลถึงความสมบูรณ์ของสำนวนและการเชื่อมโยงถึงผู้ก่อเหตุที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

  
 

 

 

 
     
     กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
     Southern Border Provinces Peace-Building Command,  Sirinthon Camp, Khaotoom, Yarang, Pattani, 94160