กรมทหารราบที่ ๑๕๒ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ“หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว”
 

      วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาพินประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ผู้นำศาสนา ,ผู้นำชุมชน ,และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี โดยมี พันเอก ธิรา แดหวา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว” พร้อมนำเหล่าทหารภายใต้สังกัด กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคม
      การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน และปัจจุบันได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานของรัฐบาล ที่รู้จักกันแพร่หลายว่า ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด
      ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ก็เป็นผลที่เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน ส่งผลให้สิ่งเร้าต่างๆ ที่มีผลในเชิงลบ กล้ำกลายเข้ามาทำลาย โครงสร้างเชิงระบบของสังคมไทย ดังนั้น ทุกหน่วยจึงต้องทุ่มเทมุ่งมั่นดำเนินงานตามโครงการนี้ให้เต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะต้องกวดขัน กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามแนวทางเดียวกัน
      ในส่วนของกองทัพบกนั้น ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายชัดเจนที่จะเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาล ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่ตลอดมา ทั้งในด้านการป้องกันการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การบำบัดพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๔๕ ภายใต้ ชื่อโครงการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง รวมทั้งการประกาศให้หน่วยทหารเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นก็ได้อนุมัติ ให้ดำเนินงานตามโครงการ “หน่วยทหารสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มขีดความสามารถในทุกมิติ


 

 

 
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160