การประชุมสภาประชาสังคมชายแดนใต้
 

        วันนี้ ( ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ) ณ ห้องประชุม(๑) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูลและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส โดยมี พันเอก ปริญญา ฉายดิลก โฆษกผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔, พันตำรวจเอก ชอบ คิสาลัง ผู้บังคับกองบังคับการสอบสวนสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ , นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, นายสำเริง แก้วสุวรรณ สำนักพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว

       นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูลและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรภาคประชาชน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม, เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะแก่ ทุกคน ทุกองค์กร ที่มีความคิดเพื่อส่วนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน และ ร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

 

 
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160