กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า แต่งตั้งทีมงานโฆษก
 
      จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้วิธีการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ ความเชื่อแก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปให้มีความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการสร้างความเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้แต่งตั้งทีมงานโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าขึ้น เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานภาครัฐ และการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง ดังนี้

           พลตรี อัคร ทิพโรจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

           พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นรองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

           พันตรีหญิง ผุสดี เต็มยอด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นผู้ช่วยโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160