English Version  
 
        
 
 


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เปิดแถลงร่วม ๓ ฝ่าย
สรุป ๕ มาตรการหลัก
ในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

*********************

     เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่หอประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง
จ.ยะลา พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วย
พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นาย ปรีดา คุณวรรณลี ผช.ผอ.ศอ.บต. ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันแถลงสรุปถึง ๕ มาตรการหลักในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลปรากฏอย่างชัดเจน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม เสริมด้วยมาตรการด้านการข่าว การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุป ๕ มาตรการหลักมีดังนี้

     ๑. มาตรการลดปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านด้วยยุทธศาสตร์มวลชนฯ ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก มีชุดควบคุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชค.ปปส.จชต.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ให้กองบัญชากรผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร จัดกำลังหน่วยปฏิบัติงานมวลชนและชุดพัฒนาสันติดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนผู้เสพในระดับเรื้อรังด้วยมาตรการบังคับบำบัด และใช้โครงการญาลันนันบารู หรือโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วให้มีการส่งต่อผู้ที่ยังใช้ยาเสพติดไปเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาโดยในขั้นต้นให้ส่งไปยังศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานีและสงขลา ให้มีการพัฒนาเสริมความมั่นคงด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดประสานการพัฒนาจาก ศอ.บต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ๒. มาตรการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นผู้รับผิดชอบ โดยบูรณาการสกัดกั้นในจุดตรวจ/ด่านตรวจให้มีภารกิจในการตรวจค้นยาเสพติดอย่างจริงจัง ให้จุดตรวจยาเสพติดของสำนักงาน ปปส.ภาค ๙ ร่วมกับ ศชต.วางแผนการจัดตั้งจุดตรวจสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเส้นทาง

    ๓. มาตรการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสำคัญ ให้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมี สำนักงาน ปปส.ภาค ๔ , กรมสอบสวนคดีพิเศษ , สำนักงาน ปปง., กรมสรรพากร , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยปฏิบัติงานร่วม จัดให้มีชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในระดับกองบัญชาการ และระดับกองบังคับการจังหวัด ๆ ละ ๑ ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบในการสืบสวน ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดรายสำคัญตามเป้าหมายที่กำหนด

    ๔. มาตรการด้านการข่าว ให้ศูนย์ข่าวกรองประจำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำผังความสัมพันธ์เพื่อหาความเชื่อมโยงกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กับกลุ่มก่อความไม่สงบ หรือแนวร่วม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม

    ๕. มาตรการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา ให้กองงานมวลชนและกิจการพิเศษ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติการจิตวิทยางานด้านยาเสพติด จากยุทธศาสตร์งานมวลชนแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขยายผลไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมาตรการ***************************

ศปชส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โทรศัพท์ , โทรสาร ๐-๗๓๒๖-๒๖๘๙
http://www.southpeace.go.th E-mail : pr_southpeach@hotmail.com
ตู้ ปณ. ๑๓๑ อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐


 

 

 
     
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า / กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160