English Version  
 
        
 
 

พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แบบอย่างนายทหารนักพัฒนา
ผู้เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*********************

      จากการติดตามถวายอารักขาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในฐานะนายทหาร เสริมกำลังพิเศษในอดีต ของนายพลแห่งกองทัพบกท่านหนึ่ง ซึ่งได้มองเห็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ แตกต่างกันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ พล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ในวันนี้ เกิดความคิดที่จะอุทิศตนและเวลาให้กับการช่วยเหลือประชาชน เพราะนอกจากจะเป็นที่พึ่งของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติแล้ว มิติแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้ถูกนำมาขับเคลื่อน ให้ทหารและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน อย่างเป็นรูปธรรม

      ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งประทับใจในความเป็นนายทหารนักพัฒนา คุณสุรัตน์วดี ยะพา ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจมั่นคง เล่าถึงความตั้งใจจริงในช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ในขณะนั้นพล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร ยังดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๔ อยู่ และได้เริ่มก่อตั้งอาสาสมัคร เข้ามาทำงานด้านชุมชน โดยรวบรวมชาวบ้านในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเข้ารับการอบรม และมีวิทยากรเสื้อเขียว มาให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งเครือข่ายนำร่อง และนำไปขยายผลในพื้นที่ต่อๆไป ซึ่งการอบรมครั้งนั้น นอกจากได้เครือข่ายมวลชนแล้ว เยาวชนซึ่งมีทั้งที่เรียนในระบบ นอกระบบ โรงเรียนสอนศาสนา แม้กระทั่งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ได้มีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพ โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานี มีเยาวชนเสื้อเขียวจำนวนมาก ทุกคนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายเสื้อเขียว รอบๆบ้านที่เคยมีต้นหญ้ารกปกคลุม ก็เริ่มมีต้นตะไคร้ มีพืชผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษปลูกรอบบ้าน ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งผลสำเร็จของโครงการยังคงทำอย่างต่อเนื่อง มีการนำเครือข่ายไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่เมื่อเดือนพ.ย.๕๐ พวกเราไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนไปนึกภาพของแผ่นดินภาคอีสานว่า แห้งแล้ง กันดาร ชาวบ้านยากจน พอไปดูจริง กลับไม่เป็นเช่นนั้น ทุกคนแม้จะมีรายได้ต่ำ แต่พวกเขามีรายจ่ายต่ำด้วย พวกเขายึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เลี้ยงทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เลี้ยง พวกเรานำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะภาคใต้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เรามีต้นทุนทางธรรมชาติ อยู่แล้ว แต่คนยังไม่รู้จักความพอเพียง ท่านไม่ได้บอกว่าให้ปลูกอะไรเป็นอันดับแรก แต่แนะนำว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้ เลี้ยงทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก- ที่เลี้ยง และพล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร ได้มาให้ความรู้กับชาวบ้าน ให้รู้จักคิด ไม่ใช่เฉพาะด้านการเกษตร ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง การใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ (ปุ๋ย EM ) การบำบัดน้ำเสีย และเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งการสอนเรื่องการใช้ห้องนำ ห้องครัว และการทำความสะอาดบ้านเรือน คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บางคนคิดว่าเป็นเรื่องทำปุ๋ย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แต่พล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร สอนให้ตีความหมายให้แตก คือการมองถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอยู่อย่างไร แม้แต่การจัดทำบัญชีครัวเรือน สอนให้เด็กๆเก็บออมเงิน และการสร้างรายได้ การลดรายจ่ายด้วย ท่านน่าจะเป็นนายทหารเพียงคนเดียวของกองทัพบกที่ไม่เคยพกปืนลงพื้นที่ แต่จะพกถุงขนมมาแจกเด็กๆ มีเมล็ดพันธุ์พืชมาแจกชาวบ้าน แจกความรู้และความคิด แก่ชาวบ้าน ไม่มีขั้นตอน ทำตัวติดดินเข้าถึงชาวบ้านอย่างจริงใจ สอบถามทุกข์ – สุขชาวบ้าน โดยไม่ถือตัว

      คุณเกรียงไกร ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี บอกว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความรักแก่ท่าน ท่านเป็นนายทหารที่แปลกมีคำกล่าวที่ประทับใจอยู่ประโยคหนึ่ง ท่านพูดว่า “ การแก้ไขปัญหาความมั่นคง และ การทำงานไม่ควรจะแยกส่วนกัน ทหารจะรบอย่างเดียวไม่ได้ เมื่อทหารเข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่จำเป็นคือข่าว ข่าวจะได้มาอย่างไร ถ้าไม่ทำงานมวลชน ไม่เข้าไปช่วยชาวบ้าน ทหารถือปืนเข้าไปพื้นที่ จะยิงใคร เพราะทุกคนเป็นชาวบ้าน ” และในปี ๒๕๔๘ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๔ มีโครงการต่างๆหลายโครงการที่ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท ี่ชายแดนภาคใต้ อาทิ

•  โครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
•  โครงการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME )
•  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
•  โครงการตาสับปะรด
•  โครงการคอมพิวเตอร์สู่ตาดีกา
•  โครงการแตงโมสมานฉันท์

      โดยภาพรวม ทุกโครงการมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันด้านการเกษตรพื้นบ้าน ส่งเสริมการลดรายจ่าย สนับสนุนภารกิจภาครัฐในบทบาทสำคัญที่มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาจิตใจ และเกิดความสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อท่านกลับมาเป็นแม่ทัพภาคที่ ๔ ชาวบ้านทุกคนดีใจที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่พล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร ได้สนับสนุนไว้ จะได้มีการสานต่อโดยในปีนี้ (๒๕๕๑) ได้วางแผนไว้ทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่เคยนำร่องไว้ที่จังหวัดปัตตานี และเห็นเป็นรูปธรรมมาแล้ว ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา จะลงไปสู่พื้นที่ในระดับ ตำบล ชาวบ้านใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีความรู้น้อย การให้ความรู้ด้านอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก เพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพและมีรายได้ ล่าสุดทราบว่าท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากคุณมีชัย วีระไวทยะ ได้มอบให้เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๑ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมชนบท ท่านจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำประชาชน ในพื้นที่ชนบท เข้ามามีส่วนช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดในขณะนี้ท่านพล.ท. พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔ มีแผนงานที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในปีนี้ ที่บริเวณหน้าค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ ๗๐ ไร่ เป็นที่ซึ่งประชาชนที่เคารพรักในตัวท่านบริจาคให้ พื้นที่บริเวณนี้จะจำลองเอาความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ท่านได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี และจะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชน ๖ – ๗ แสนคน จะได้มาเรียนรู้ มีตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม มีหน่วยทหารมาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มาทำร่วมกับประชาชน ภายในศูนย์นี้จะ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้มีที่เย็บผ้า ปักจักร และอื่นๆ คิดว่าเหตุการณ์ความสงบสุข และรอยยิ้มของชาวบ้านจะได้กลับคืนมาเสียที นี่แหละคือการทำงานแบบ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”

**********************************

 

  


 
 

 

 

 
     
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า / กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160