หลักการและเหตุผล
      จากพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างไม่เคยลืมเลือน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๖๐ ทศวรรษ นับแต่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา โดยเฉพาะทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๔๐๐๐ โครงการ ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางให้พสกนิกรนำไปปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และนำความผาสุกมาสู่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า ซึ่งในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน วโรกาส ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จึงได้บูรณาการ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ขึ้น

 
 
 
     การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
 
     ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทความชิงเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงกับเยาวชน”
   
       ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
       โครงการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้