พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
โทร. 073262689,073262575
โทร. ทบ.46159