๑. ชื่อโครงการ
       โครงการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. หลักการและเหตุผล
      จากพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างไม่เคยลืมเลือน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๖๐ ทศวรรษ นับแต่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา โดยเฉพาะทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๔๐๐๐ โครงการ ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางให้พสกนิกรนำไปปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และนำความผาสุกมาสู่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า ซึ่งในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน วโรกาส ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จึงได้บูรณาการ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
      ๓.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
      ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันและปลูกฝังให้กับประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย มีจิตสำนึกในพระกรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชะนีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
       ๓.๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ไปสู่ประชาชนต่อไป
      ๓.๔ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของสังคมไทย

๔. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

๕. การดำเนินงาน
      ๕.๑ กรอบความคิดในการดำเนินงาน เป็นการนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพรบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้มาแสดง, จำลอง และสาธิต ให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได้เห็น รับรู้ ถึงผลประโยชน์ของแต่ละโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพูนความจงรักภักดี ส่งผลต่อความหวงแหนและปกป้องสถาบันหลักของชาติตลอดไป ภายใต้การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด
      ๕.๒ การดำเนินงาน จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ และเชิญชวนคนไทยร่วมถวายความจงรักภักดีผ่านการดำเนินโครงการ โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
         ๕.๒.๑ ขั้นการเตรียมการ ห้วง ก.พ. – พ.ค.๕๔
จัดประชุมเตรียมการ/หารือ เกี่ยวกับกรอบ และแบ่งมอบความรับผิดชอบ ในการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

         ชุดที่ ๑ คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
         ชุดที่ ๒ คณะกรรมการดำเนินการ

         ๕.๒.๒ ขั้นการดำเนินงาน ห้วง ๑ – ๑๒ มิ.ย.๕๔
           ๕.๒.๒.๑ ดำเนินแถลงข่าวเปิดโครงการต่างๆ
           ๕.๒.๒.๒ ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ของ กอ.รมน. จังหวัด ณ สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการภาพโครงการพระราชดำริ, การแสดงนิทรรศการการมีชีวิตโครงการพระราชดำริที่สำคัญ, การนำผลิตภัณฑ์ของโครงการมาจำหน่าย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของแต่ละจังหวัด รายละเอียดตามผนวก ก และ ข

๖. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๔ – ๑๒ มิ.ย.๕๔

๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔ , กอ.รมน.ภาค ๔ สน., เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยมีกองอำนวยการรักษาวามั่นคงภายในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนดำเนินการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      ๘.๑ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย มีความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จากพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ๘.๒ เกิดกระแสของความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์และกระแสเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างกว้างขวาง
      ๘.๓ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและนำโครงการพระราชดำริ ไปขยายผล
       ๘.๔ ทุกภาคส่วนของสังคมไทยร่วมใจ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๗๔ พรรษา ทั่วประเทศทั้งปี