โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โครงการระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำพนมวังก์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพนมวังก์ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง