โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช