ข้อมูลจากเว็บไซด์จังหวัดนราธิวาส : www.pocnara.go.th
 
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โคกบาฆาบือซา บ้านจาเราะสโตร์ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
โครงการฝายทดน้ำกูจิงรือปะ บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ 4 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส
โครงการสร้างคูระบายน้ำโรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมจัดหาน้ำ) บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
LINK เพิ่มเติมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส