โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว หมู่ที่ 2 4 5 และ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี