หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

74

        พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ พร้อม นายอำเภอธารโต, ปลัดอำเภอธารโต, กำนันตำบลธารโต และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ  บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา คือ นางสะปีนะห์  เจ๊ะมะ อายุ 62 ปี  ซึ่งมีอาการป่วย ขยับร่างกายไม่ได้, เป็นโรคอัมพฤกษ์ ทั้งนี้ ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid – 19) และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น กอปรกับสถานะทางครอบครัวมีความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลเข้าถึงการรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือที่เหมาะสม

        ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจต่อประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า