มทภ.4 เป็นประธานในการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมความยุติธรรม ระดมความคิดเห็นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ จชต.

32

    เมื่อ (19 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับกลุ่มผู้นำภาคประชาชน บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดช่องทางในการร้องทุกข์จากประชาชน จนได้รับการแก้ไข ตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยใช้หลักสันติวิธี  โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

    พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงแนวนโยบาย และลดปัญหาความไม่เข้าใจในการดำเนินงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้นำภาคประชาชนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ความน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่นั้น หากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นจะต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นเป็นสื่อกลางสร้างการตระหนักรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่หวังจะใช้สถานการณ์ปลุกระดมให้เกิดความหวาดกลัว และสร้างความบิดเบือนจนเกิดการแตกแยก ขอให้มั่นใจในความยุติธรรม และความจริงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพราะทั้ง 2 อย่างนี้ จะทำงานควบคู่กันไป เป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง และยั่งยืน

    ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ เรื่องแก้ปัญหายาเสพติด และโควิด-19 ให้เป็นรูปธรรม, ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต, เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน, รวมใจไทยหนึ่งเดียวกลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข ซึ่งยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทางสันติวิธี ผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายให้เกิดการพัฒนา อันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า