ทหารพราน สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมลงแขกดำนา กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

37

     ที่ แปลงนาข้าว หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ร่วมสามัคคี ลงแขกดำนา” ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดปัตตานี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนและท้องถิ่น

     สำหรับประเพณีลงแขกดำนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานานซึ่งปัจจุบันเกือบจะจางหายไป ซึ่งพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงแขกดำนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือกัน และเป็นการส่งเสริมการมีน้ำใจที่เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งวันนี้ได้ร่วมกันและลดต้นทุนการผลิต ย่นระยะเวลาการทำนา ที่ แปลงนาข้าว หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และเมื่อถึงฤดูดำนา เกี่ยวข้าว ชาวนาก็จะช่วยกัน

สร้างความรักความสามัคคี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า